สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

โรคจากการติดเชื้อแบคทีเรียอีโคไลชนิดรุนแรง Enterohaemorrhagic E.coli O104 09 มิ.ย 2554 - 11856 ครั้ง           หนังสือขอความร่วมมือเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดของโรคจากเชื้อแบคทีเรีย อีโคไลชนิดรุนแรง
                 อ้างอิง: ขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อมถึง กทม./สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
                            วันที่ 7 มิถุนายน 2554
          หนังสือขอควมร่วมมือสำหรับนายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด
                  อ้างอิง: ขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อมถึง สสจ./สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
                            วันที่ 7 มิถุนายน 2554
          หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพถึงนพ.สสจ. สำเนาถึงประธานชมรม อสม. ทุกจังหวัด

      

          ในประเทศ
          ต่างประเทศ
 : สถานการณ์โรคในต่างประเทศจาก WHO-Euro, EHEC outbreak: Update 30 ; update วันที่ 21 กรกฎาคม 2554
 : สถานการณ์โรคในต่างประเทศจาก WHO-Euro, EHEC outbreak: Update 29 ; update วันที่ 6 กรกฎาคม 2554
 : สถานการณ์โรคในต่างประเทศจาก WHO-Euro, EHEC outbreak: Update 28 ; update วันที่ 3 กรกฎาคม 2554
 : สถานการณ์โรคในต่างประเทศจาก WHO-Euro, EHEC outbreak: Update 27 ; update วันที่ 1 กรกฎาคม 2554
 : สถานการณ์โรคในต่างประเทศจาก WHO-Euro, EHEC outbreak: Update 26 ; update วันที่ 30 มิถุนายน 2554
 : สถานการณ์โรคในต่างประเทศจาก WHO-Euro, EHEC outbreak: Update 25 ; update วันที่ 29 มิถุนายน 2554
 : สถานการณ์โรคในต่างประเทศจาก WHO-Euro, EHEC outbreak: Update 24 ; update วันที่ 28 มิถุนายน 2554
 : สถานการณ์โรคในต่างประเทศจาก WHO-Euro, EHEC outbreak: Update 23 ; update วันที่ 25 มิถุนายน 2554
 : สถานการณ์โรคในต่างประเทศจาก WHO-Euro, EHEC outbreak: Update 21 ; update วันที่ 23 มิถุนายน 2554
 : สถานการณ์โรคในต่างประเทศจาก WHO-Euro, EHEC outbreak: Update 20 ; update วันที่ 22 มิถุนายน 2554
 : สถานการณ์โรคในต่างประเทศจาก WHO-Euro, EHEC outbreak: Update 19 ; update วันที่ 21 มิถุนายน 2554
 : สถานการณ์โรคในต่างประเทศจาก WHO-Euro, EHEC outbreak: Update 18 ; update วันที่ 19 มิถุนายน 2554
 : สถานการณ์โรคในต่างประเทศจาก WHO-Euro, EHEC outbreak: Update 16 ; update วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 : สถานการณ์โรคในต่างประเทศจาก WHO-Euro, EHEC outbreak: Update 15 ; update วันที่ 15 มิถุนายน 2554
 : สถานการณ์โรคในต่างประเทศจาก WHO-Euro, EHEC outbreak: Update 14 ; update วันที่ 12 มิถุนายน 2554
 : สถานการณ์โรคในต่างประเทศจาก WHO-Euro, EHEC outbreak: Update 13 ; update วันที่ 11 มิถุนายน 2554
 : สถานการณ์โรคในต่างประเทศจาก WHO-Euro, EHEC outbreak: Update 12 ; update วันที่ 10 มิถุนายน 2554
 : สถานการณ์โรคในยุโรปจนถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2554  


          โรคจากเชื้อแบคทีเรีย อีโคไลชนิดรุนแรง (Enterohaemorrhagic E.coli O104) - สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
         โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน - สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

          
          คำแนะนำสำหรับแพทย์ - สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
          แนวทางการเฝ้าระวังและการเก็บตัวอย่าง Enterohemorrhagic E.coli (EHEC O104)
                 : ที่มา สำนักระบาดฯ / 7 มิุถุนายน 54
          การเก็บตัวอย่างตรวจวินิจฉัยห้องปฎิบัติการ
                 : ที่มา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / 6 มิถุนายน 54


   คำแนะนำสำหรับประชาชน เรื่อง โรคจากเชื้อแบคทีเรีย อี.โคไล ชนิดที่ทำให้เลือดออกรุนแรง
(
Enterohaemorrhagic E.coli)

   คำแนะนำสำหรับผู้เดินทางที่จะไป/กลับจากยุโรป ณ วันที่ 6 มิถุนายน 54
   Gesundheitshinweis für Reisende aus Europa in Bezug auf Enterohämorrhagische Escherichia Coli 0104 (EHEC)
   คำแนะนำสำหรับผู้เดินทางกลับจากยุโรป (แจกบนเครื่องก่อนถึงสนามบิน) ณ วันที่ 7 มิถุนายน 54
รายงานการประชุม
บทสรุปผู้บริหาร
สำหรับสื่อมวลชน
สื่อต่างๆ 
: ผักสดปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย - สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
: คำแนะนำสำหรับผู้เดินทางกลับจากยุโรป (แจกบนเครื่องก่อนถึงสนามบิน)


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
กรมการแพทย์
กรมควบคุมโรค : สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
กรมควบคุมโรค : สำนักเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค : สำนักระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค : สำนักโรคติดต่อทั่วไป
กรมควบคุมโรค : ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยาน  
กรุงเทพ 
เชียงใหม่
ภูเก็ต
กระบี่European Centre for Disease Prevention and Control

WHO- Europe

Hotline 02-5903333 หรือ 1422

ติดต่อเรา  pherddc@gmail.com  และ cdd.food.water@gmail.com


แก้ไขล่าสุด ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554 เวลา 8:00 น.88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top