สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

แบบฟอร์ม 18 พ.ค. 2558 - 6065 ครั้ง


แบบสรุปผลการประเมิน_พนักงานสาธารณสุขฟอร์มเปล่า ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) แบบสรุปผลการประเมิน_พนักงานสาธารณสุขฟอร์มเปล่า ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล_ลูกจ้างประจำ  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ   

แบบฟอร์ม

แจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 

สำนักโรคติดต่อทั่วไป 


แบบฟอร์มงานการเจ้าหน้าที่


คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่

ใบรับรองแพทย์

คำขอหนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

คำขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

สำเนารายการบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์

แบบหนังสือลาออกจากพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานราชการ

แบบฟอร์มทำบัตรเข้ากรมใหม่

แบบใบลาป่วย

แบบใบลาพักผ่อน

แบบฟอร์มการสมัครใช้ระบบยืนยันตัวตน (Authentication)

แบบฟอร์มใบรับรองลงเวลาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มยกเลิกวันลา


  ตัวอย่างแบบสรุปผลการประเมินพนักงานกระทรวง สธ.

  หลักเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องการประเมินผลเพื่อเพิ่มค่าจ้าง  และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข


แบบฟอร์มงานพัสดุและยานพาหนะ

  แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

  แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกกระดาษโรเนียว

  แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกวัสดุสำนักงาน


88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top