สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 16 มี.ค. 2559 - 22646 ครั้ง

กฎหมาย

 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ฉบับภาษาไทย 

ฉบับภาษาอังกฤษ (Unofficial Translation)  

 อนุบัญญัติ

  กฎกระทรวง

           ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

           ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

           ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

           ประกาศกรมควบคุมโรค 

*แบบฟอร์มเสนอเรื่องบรรจุเข้าวาระประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
WORD
PDF

Info graphic 

1. พระราชบัญญัติโรคติดต่อฉบับใหม่

2. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

3. Timeline การขับเคลื่อน พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

4. ความรู้สำหรับประชาชน เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

5. ความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2523 และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

6. สาระสำคัญในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ไม่มีในฉบับเก่า

7.องค์ประกอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558

8.มาตรา 4 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีความหมายของคำสำคัญ (โดยสังเขป)

9. คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

10.คณะกรรมการด้านวิชาการ  

11.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

12.คณะทำงานประจำช่องทางเข้าออก  

13.คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  

14. การเฝ้าระวังโรคติดต่อ

15. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (1)

16. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (2)

17. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (3)

18. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (4)

19. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ค่าทดแทน และบทกำหนดโทษ

NEW INFOGRAPHIC  
     การสร้างภูมิคุ้มกันโรคไข้เหลือง สำหรับผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคไข้เหลือง
     หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2560
     หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการดำเนินการหรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงานคุมคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2560     
     หลักเกณฑ์ และวิธีการแจ้ง
วิดีทัศน์

 สำหรับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ สามารถคลิกดูข้อมูลได้ที่  https://youtu.be/wmYawwyfiKE

สำหรับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค สามารถคลิกดูข้อมูลได้ที่ https://youtu.be/wmYawwyfiKE

 สำหรับจังหวัด สามารถคลิกดูข้อมูลได้ที่ https://youtu.be/eKVrUmnkr_U


Power point

 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558


นโยบาย ระบบ แนวทางปฏิบัติ

 นโยบาย ระบบ แนวทางปฏิบัติแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด

 แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2559 - 2561

     1. การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ.2562-2564 ครั้งที่ 2/2561 (ppt) 

 ร่างแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2562-2564 


เอกสารประกอบการประชุม

  คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่ 1

  คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่ 2

  คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่ 3

  คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่ 4 

  คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่ 5 

  คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่ 6  

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่ 7

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่1/2560

 ไฟล์การประชุมมอบนโยบายด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อและการดำเนินการในกรณีมีโรคติดต่อสำคัญตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 วันที่ 10 มีนาคม 2559 

 ไฟล์การประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2559-2561 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และมอบนโยบาย ระบบแนวทางปฏิบัติ แผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559   


สรุปรายงานการประชุม


 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1

 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 2

 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 3 

 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 4 

 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 5 

 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 6 

 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 7 

 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560

 คณะกรรการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560

งบสนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559

ที่ สธ.0422.11/ว1090 การสนับสนุนงบประมาณคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
     แจ้งการโอนงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน คกก.โรคติดต่อจังหวัด ปี61 

ตัวอย่างร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำหรับจังหวัด

 
ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด    

 
ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออก    


เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
      
     แนวทางการรายงาน  โรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
     แนวทางปฏิบัติป้องกันควบคุม วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 
 หนังสือรวมกฎหมายสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  
แนวทางการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 
แนวทางการจัดตั้ง CDCU_20 พ.ย.61 
คำถาม - คำตอบ


 Question 188/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top