สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2559 08 ธ.ค. 2558 - 1676 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เรื่อง ถอด...ต้องถอด!!! บทเรียนกระบวนการปฏิบัติงานธุรการ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558

 กระบวนการหนังสือราชการ_สำนักโรคติดต่อทั่วไป
 คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย ในหนังสือราชการ
 ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความ
 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือ
 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือประทับตรา
 รูปแบบคำสั่ง 

ครั้งที่ 2 เรื่อง 'Writing for the Web' เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร อาคาร 5 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค

 การเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ
 Web Writing by Kanyarat
 Web Writing by Seeviga
 Web Writing by Sudtida 


88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top