สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

สอบราคาซื้อยา Praziquantel Tablet 600 mg. (ชนิด Film Coated)

ประกาศ ณ วันที่

                    ด้วยสำนักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค จะดำเนินการเปิดซองสอบราคาการจัดซื้อ ยา Praziquantel 600 mg ชนิด Film Coated Tablet รายละเอียดปรากฎตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
                   ในการนี้สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ใคร่ขอเรียนเชิญสาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์หรือมีความคิดเห็น เป็นลายลักษณ์อักษรทาง e-mail : nhubenja@hotmail.com มายังสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคโดยเปิดเผยตัวภายในวันที่ 5 - 7 มกราคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 เป็นต้นไป

                                  
                                                                                                        ประกาศ ณ วันที่  5  มกราคม 2553

ร่วมสังเกตการณ์เปิดซองสอบราคา
ยื่นซองสอบราคา :11 มกราคม 2553 - 22 มกราคม 2553
วันเปิดซอง :25 มกราคม 2553
ร่วมสังเกตการณ์ :25 มกราคม 2553
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน : งานพัสดุและยานพาหนะ
โทรศัพท์ : 0 2590 3163
โทรสาร : 0 2965 9213
แบบฟอร์มเสนอแนะวิจารณ์
ชื่อ - สกุล
บริษัท
หัวเรื่อง
เนื้อหาเสนอแนะ
อีเมล์
เบอร์ติดต่อ
 
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top