สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ร่วมเสนอแนะวิจารณ์สอบราคาจ้างโฆษณาทางนิตยสารรายสัปดาห์

ประกาศ ณ วันที่

             ด้วยสำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค จะดำเนินการเปิดซองสอบราคา จ้างโฆษณาทางนิตยสารรายสัปดาห์ รายละเอียดปรากฎตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
                   ในการนี้สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค ใคร่ขอเรียนเชิญสาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์หรือมีความคิดเห็น เป็นลายลักษณ์อักษรทาง e-mail : jakepong@hotmail.com มายังสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคโดยเปิดเผยตัวภายในวันที่ 3 -8 ธันวาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 เป็นต้นไป


                                                                                                         ประกาศ ณ วันที่
  3  ธันวาคม 2552

ร่วมสังเกตการณ์เปิดซองสอบราคา
ยื่นซองสอบราคา :14 ธันวาคม 2552 - 28 ธันวาคม 2552
วันเปิดซอง :29 ธันวาคม 2552
ร่วมสังเกตการณ์ :29 ธันวาคม 2552
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน : งานพัสดุและยานพาหนะ
โทรศัพท์ : 0 2590 3163
โทรสาร : 0 2965 9213
แบบฟอร์มเสนอแนะวิจารณ์
ชื่อ - สกุล
บริษัท
หัวเรื่อง
เนื้อหาเสนอแนะ
อีเมล์
เบอร์ติดต่อ
 
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top