สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2552

ประกาศ ณ วันที่

                    ด้วยสำนักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค จะดำเนินการเปิดซองสอบราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 4 รายการ รายละเอียดปรากฎตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
                   ในการนี้สำนักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค ใคร่ ขอเรียนเชิญสาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ.ห้องประชุมสำนักโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 5 ตึกกรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
                            
                                                                                                ประกาศ ณ วันที่  21  พฤษภาคม 2552
ร่วมสังเกตการณ์เปิดซองสอบราคา
ยื่นซองสอบราคา :25 พฤษภาคม 2552 - 10 มิถุนายน 2552
วันเปิดซอง :11 มิถุนายน 2552
ร่วมสังเกตการณ์ :
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน : งานพัสดุและยานพาหนะ
โทรศัพท์ : 0 2590 3163
โทรสาร : 0 2965 9213
แบบฟอร์มเสนอแนะวิจารณ์
ชื่อ - สกุล
บริษัท
หัวเรื่อง
เนื้อหาเสนอแนะ
อีเมล์
เบอร์ติดต่อ
 
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top