สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

สอบราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ตรวจพยาธิ และสื่อวิทยาศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่

             ด้วยสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค จะดำเนินการสอบราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ตรวจพยาธิ และสื่อวิทยาศาสตร์ รายละเอียดปรากฎตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
                   ในการนี้สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ใคร่ขอเรียนเชิญสาธารณชนวิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง http://thaigcd.ddc.moph.go.th/contact.html หรือฝ่าย งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2590 3163 และ 0 2965 9213
                               
                                                                                                         ประกาศ ณ วันที่  6 มกราคม 2552
ร่วมสังเกตการณ์เปิดซองสอบราคา
ยื่นซองสอบราคา : -
วันเปิดซอง :
ร่วมสังเกตการณ์ :
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน : งานพัสดุและยานพาหนะ
โทรศัพท์ : 0 2590 3163
โทรสาร : 0 2965 9213
แบบฟอร์มเสนอแนะวิจารณ์
ชื่อ - สกุล
บริษัท
หัวเรื่อง
เนื้อหาเสนอแนะ
อีเมล์
เบอร์ติดต่อ
 
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top