สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ผลการประกวดราคาการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก พ.ศ. 2556

ประกาศ ณ วันที่ 05 สิงหาคม 2556


                                           ประกาศสำนักโรคติดต่อทั่วไป
                  เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และจัดงาน
                                 วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปี พ.ศ. 2556

                                        (World  Rabies  Day  2013)
  
                                   ***************************


                        สำนักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค  ได้มีประกาศฉบับลงวันที่  1  กรกฎาคม  2556  (เอกสารประกวดราคาจ้างเลขที่ 6/2556)  เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  สปี 2556  (World  Rabies  Day  2013)  จำนวน 1 งาน  โดยกำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่  24  กรกฎาคม  2556  ซึ่งมีผู้มายื่นซองประกวดราคา จำนวน  3  ราย  คือ
1.  บริษัท  อิมเมจ  โซลูชั่น  จำกัด
2.  บริษัท  ไบแทค  จำกัด
3.  บริษัท  แปซิฟิค  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด
                     
                        สำนักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค  ได้พิจารณาสั่งจ้าง  บริษัท  แปซิฟิค  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  ผู้เสนอราคารายที่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นรายที่คัดเลือกไว้  เป็นเงิน  915,000.- บาท  (เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ซึ่งเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่ตั้งไว้  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ  พ.ศ. 2535  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 50

                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                      ประกาศ  ณ  วันที่  5  สิงหาคม  พ.ศ. 2556

***************************************************************************                                               ประกาศสำนักโรคติดต่อทั่วไป
                           เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และจัดงาน
                                    วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปี พ.ศ. 2556

                                             (World  Rabies  Day  2013)
                                             
                                         ***************************
            
                        
สำนักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก พ.ศ. 2556  (World  Rabies  Day 2013)

กำหนดขายเอกสารประกวดราคาวันที่  2  -  10  กรกฎาคม  2556 
ในวันและเวลาราชการ  ณ  งานพัสดุและยานพาหนะ  สำนักโรคติดต่อทั่วไป  อาคาร 5 ชั้น 5  กรมควบคุมโรค  
ถนนติดวานนท์  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี

กำหนดยื่นซองประกวดราคาวันที่  24  กรกฎาคม  2556  เวลา  09.30 - 10.00 น.
ณ  ห้องประชุมสำนักโรคติดต่อทั่วไป  อาคาร 5 ชั้น 5  กรมควบคุมโรค

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่งานพัสดุและยานพาหนะ
สำนักโรคติดต่อทั่วไป  อาคาร 5 ชั้น 5  กรมควบคุมโรค  ถนนติวานนท์  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี
ระหว่างวันที่  2  -  10  กรกฎาคม  2556  2556  2556  หรือสอบถามได้ที่  0 2590 3163

                                                        ประกาศ  ณ  วันที่  1  กรกฎาคม  2556

*****************************************************************************


                      ด้วยสำนักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  จะดำเนินการสอบราคา

การจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก  ของกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข

                       ในการนี้สำนักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค  ขอเรียนเชิญสาธารณชนร่วมเสนอแนะ  วิจารณ์
หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรทาง E - mail : thaigcd_patsadu@hotmail.com  มายังสำนักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  โดยเผยตัวภายในวันที่ 24 - 26 มิถุนายน  2556  เวลา 08.30 - 16.30 น.


                                                                ประกาศ  ณ  วันที่  24  มิถุนายน  2556
ร่วมสังเกตการณ์เปิดซองสอบราคา
ยื่นซองสอบราคา :02 กรกฏาคม 2556 - 10 กรกฏาคม 2556
วันเปิดซอง :24 กรกฏาคม 2556
ร่วมสังเกตการณ์ :24 กรกฏาคม 2556
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงาน : งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักโรคติตด่อทั่วไป
โทรศัพท์ : 0 2590 3163
โทรสาร : 0 2965 9213
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top