สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2561

                                                           ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

                   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย

                                                    ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                                                      ************************

                   สำนักโรคติดต่อทั่วไป ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย

ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ราย

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเสนอราคา  

เป็นเงินทั้งสิ้น 470,400.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

                                                           ประกาศ ณ วันที่  25 กันยายน  พ.ศ.2561

ร่วมสังเกตการณ์เปิดซองสอบราคา
ยื่นซองสอบราคา : -
วันเปิดซอง :
ร่วมสังเกตการณ์ :
สถานที่ : 88/21 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หน่วยงาน : สำนักโรคติดต่อทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-5903163
โทรสาร : 02-9659213
ดาวน์โหลดเอกสารเสนอราคา
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top