สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคลากรทำหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ (นางสาวรัลชญาน์ บุญสัตน์สุขศรี)

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

                                                           ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

               เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรทำหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวัง

                                                    ตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ

                                                      ************************

                   สำนักโรคติดต่อทั่วไป ได้มีโครงการ จ้างเหมาบุคลากรทำหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวัง

ตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 ราย จำนวน 12 เดือน 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นางสาววรัลชญาน์  บุญสันต์สุขศรี โดยเสนอราคา  

เป็นเงินทั้งสิ้น 180,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

 

                                                           ประกาศ ณ วันที่  28 กันยายน  พ.ศ.2561

ร่วมสังเกตการณ์เปิดซองสอบราคา
ยื่นซองสอบราคา : -
วันเปิดซอง :
ร่วมสังเกตการณ์ :
สถานที่ : 88/21 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หน่วยงาน : สำนักโรคติดต่อทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-5903163
โทรสาร : 02-9659213
ดาวน์โหลดเอกสารเสนอราคา
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top