สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561

                                                        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

                 เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

                                                      ************************

                   สำนักโรคติดต่อทั่วไป ได้มีโครงการ  ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  จำนวน 4 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง(2003)จำกัด โดยเสนอราคา  

เป็นเงินทั้งสิ้น 697,186.32 บาท (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทสามสิบสองสตาค์)

 

                                                           ประกาศ ณ วันที่  26  กันยายน  พ.ศ.2561

ร่วมสังเกตการณ์เปิดซองสอบราคา
ยื่นซองสอบราคา : -
วันเปิดซอง :
ร่วมสังเกตการณ์ :
สถานที่ : 88/21 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หน่วยงาน : สำนักโรคติดต่อทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-5903163
โทรสาร : 02-9659213
ดาวน์โหลดเอกสารเสนอราคา
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top