สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำตรายาง

ประกาศ ณ วันที่ 06 กันยายน 2561

                                                          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

                                    เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำตรายาง

                                                      ************************

                   สำนักโรคติดต่อทั่วไป ได้มีโครงการ การจ้างทำตรายาง  จำนวน 24 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน จ.ชื่นพาณิชย์  โดยเสนอราคา  

เป็นเงินทั้งสิ้น 3,875.- บาท (สามพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

 

                                                           ประกาศ ณ วันที่  6 กันยายน  พ.ศ.2561

ร่วมสังเกตการณ์เปิดซองสอบราคา
ยื่นซองสอบราคา : -
วันเปิดซอง :
ร่วมสังเกตการณ์ :
สถานที่ : 88/21 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หน่วยงาน : สำนักโรคติดต่อทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-5903163
โทรสาร : 02-9659213
ดาวน์โหลดเอกสารเสนอราคา
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top