สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ตารางแสดงราคากลาง_โครงการตรวจคัดกรองโรคและสุขาภิบาล ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่อากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนอปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศ ณ วันที่ 04 กันยายน 2561

                             ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)

                                                ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ   : โครงการตรวจคัดกรองโรคและสุขาภิบาล ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่อากาศยานสุวรรณภูมิ

ตำบลหนอปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddimg)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  : 1,740,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  :  1,740,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

 

                                                       ประกาศ ณ วันที่  4 กันยายน  2561

ร่วมสังเกตการณ์เปิดซองสอบราคา
ยื่นซองสอบราคา : -
วันเปิดซอง :
ร่วมสังเกตการณ์ :
สถานที่ : 88/21 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หน่วยงาน : สำนักโรคติดต่อทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-5903163
โทรสาร : 02-9659213
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top