สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 03 กันยายน 2561

                                                             ประกาศกรมควบคุมโรค
                         เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
                                       โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
                                                      -----------------------------------

                 ตามประกาศ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

                 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

                                     ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561

ร่วมสังเกตการณ์เปิดซองสอบราคา
ยื่นซองสอบราคา : -
วันเปิดซอง :
ร่วมสังเกตการณ์ :
สถานที่ : 88/21 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หน่วยงาน : สำนักโรคติดต่อทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-5903163
โทรสาร : 02-9659213
ดาวน์โหลดเอกสารเสนอราคา
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top