สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561

                                                          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

                                       เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อหมึกปริ้นเตอร์

                                                      ************************

                   สำนักโรคติดต่อทั่วไป ได้มีโครงการซื้อหมึกปริ้นเตอร์  จำนวน 3 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 57,780.- บาท

(ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

 

                                                           ประกาศ ณ วันที่  24  สิงหาคม  พ.ศ.2561

ร่วมสังเกตการณ์เปิดซองสอบราคา
ยื่นซองสอบราคา : -
วันเปิดซอง :
ร่วมสังเกตการณ์ :
สถานที่ : 88/21 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หน่วยงาน : สำนักโรคติดต่อทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-5903163
โทรสาร : 02-9659231
ดาวน์โหลดเอกสารเสนอราคา
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top