สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ.2562-2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561

                                                        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือ

                                                         โรคระบาด พ.ศ.2562-2564

                                                      ************************

                   สำนักโรคติดต่อทั่วไป ได้มีโครงการ  จ้างพิมพ์แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ.2562-2564  จำนวน 1,700 เล่ม

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์ โดยเสนอราคา  

เป็นเงินทั้งสิ้น 399,925.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

 

                                                           ประกาศ ณ วันที่  22  สิงหาคม  พ.ศ.2561

 

ร่วมสังเกตการณ์เปิดซองสอบราคา
ยื่นซองสอบราคา : -
วันเปิดซอง :
ร่วมสังเกตการณ์ :
สถานที่ : 88/21 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หน่วยงาน : สำนักโรคติดต่อทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-5903163
โทรสาร : 02-9659213
ดาวน์โหลดเอกสารเสนอราคา
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top