สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฺิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ. 2559 02 ก.พ. 2560 - 507 ครั้ง

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฺิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ. 2559
Credit by
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top