สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ชื่อโรคติดต่อต้องแจ้งความ - 25971 ครั้ง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ชื่อโรคติดต่อต้องแจ้งความ

 

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและ เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบท บัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงให้ปรับปรุงแก้ไขและให้ประกาศกำหนดขึ้น ใหม่ซึ่งชื่อโรคติดต่อต้องแจ้งความ ดังนี้

  

 

1. 

อหิวาตกโรค (Cholera)

2. 

กาฬโรค (Plague)

3. 

ไข้ทรพิษ (Variola หรือ Smallpox)

4. 

ไข้เหลือง (Yellow fever)

5. 

ไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Meningitis)

6. 

คอตีบ (Diphtheria)

7. 

โรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด (Tetanus neonatorum)

8. 

โปลิโอ (Poliomyelitis)

9. 

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ซึ่งรวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์

10. 

ไข้สมองอักเสบ (Encephalitis)

11. 

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)

12. 

ไข้รากสาดใหญ่ (Typhus)

13. 

วัณโรค (Tuberculosis)

14. 

แอนแทร็กซ์ (Anthrax)

15. 

โรคทริคิโนซิส (Trichinosis)

16. 

โรคคุดทะราด (Yaws) เฉพาะในระยะติดต่อ

17. 

โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบพลันในเด็ก (Acute flaccid paralysis)

18. 

โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (หรือโรคซาร์ส – Severs Acute Respiratory Syndrome)

 

 

ให้ยกเลิก การประกาศกำหนดชื่อโรคติดต่อต้องแจ้งความ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2524 วันที่ 20 มกราคม 2541 วันที่ 30 มีนาคม 2546 และวันที่ 26 มกราคม 2547

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [1]

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2547

สุดารัตน์  เกยุราพันธุ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

-----------------------------------------------------------------------

[1] รก.2547 / พ 126ง / 22 / 9 พฤศจิกายน 2547

 

Credit by
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top