สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ 24 ก.ค. 2555 - 2229 ครั้ง

ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ปีค.ศ. ๑๙๖๙ (ฉบับแรก) ได้กำหนดการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศไว้ใน ภาค ๒ ว่าด้วยข้อบังคับและการรายงานทางระบาดวิทยาและ ภาค ๕ ว่าด้วยข้อบัญญัติพิเศษที่เกี่ยวข้องกับโรคที่กำหนดไว้ในกฎอนามัยระหว่างซึ่งได้แก่ กาฬโรค อหิวาตกโรค และไข้เหลือง เมื่อเวลาผ่านไปวิวัฒนาการของเชื้อโรคเปลี่ยนแปลงมีการกลายพันธุ์เป็นสาเหตุให้เกิดโรคติดต่อใหม่ๆ ขึ้นหรือโรคที่เคยมีการระบาดมาแล้วในอดีตกลับมาระบาดใหม่ เช่น การระบาดของโรคไข้ชิคุนกุนยาในประเทศมาเลเซียเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้น ดังนั้นในกฎอนามัยระหว่างประเทศ ปี ค.ศ. ๒๐๐๕ (IHR 2005: ฉบับสอง) ได้ยกเลิกการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายทั้ง ๓ โรคดังกล่าวข้างต้นมาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International concern: PHEIC) โดยให้ความหมายไว้ดังนี้ คือ เหตุการณ์ด้านสาธารณสุขที่พิจารณาแล้วว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งที่กำหนดไว้ในกฎอนามัยระหว่างประเทศ

ไฟล์ดาวน์โหลด

  1. ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 2008 ครั้ง)
Credit by คุณ
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top