สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

คู่มือ/แนวทาง/มาตรฐาน/หลักเกณฑ์
12 ธ.ค. 2556

กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548

กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 คู่มือประเมินสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน ท่าเรือและพรมแดนทางบก Assessment tool for core capacity requirements at designated airports, ports and ground crossings

26 ก.ย. 2555

แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ท่าเรือกรุงเทพ

แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ ประกอบด้วนเนื้อหา 8 ส่วน

25 มี.ค. 2558

แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า และคำถามที่พบบ่อย (ปี 2556)

เป็นแนวทางสำหรับแพทย์ และ บุคลากรทางการแพทย์ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมดูแลรักษาและวินิจฉัยผู้สัมผัสหรือผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า เพราะการตัดสินใจให้วัคซีนและ/หรือ อิมมูโนโกลบุลินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นสิ่งสำคัญ หากผู้สัมผัสโรคนี้ได้รับการดูแลรักษาไม่ถูกต้องอาจทำให้เสียชีวิตได้ พร้อมคำถาม-คำตอบที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน

13 ธ.ค. 2554

คู่มือการปฎิบัติงาน เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคอหิวาตกโรค

ปัจจุบันอหิวาตกโรคยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย จากสภาวะโลกร้อนเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แต่เชื้อก่อโรคสามารถปรับตัวให้ทนอยู่ในสิ่งแวดล้อม และแพร่ติดต่อผ่านทางอาหารและน้ำได้ง่าย อีกทั้งมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่ไม่แสดงอาการแต่เป็นพาหะนำโรค จึงอาจทำให้เกิดการระบาดได้อย่างกว้่างขวางได้

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top