สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
09 ธ.ค. 2553

โรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร (Enterovirus infections)

: โรคมือ เท้า และปากตามที่เป็นข่าวการะบาดในประเทศสิงคโปร์ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2543 ที่ผ่านมานั้น เป็นโรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโรที่พบได้บ่อยทั่วโลก ในเขตร้อนขึ้นพบโรคประปรายตลอดปี......

โรคติดเชื้อไวรัสฮันทา (Hantaviral Diseases)

: โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสฮันทา (Hantaviruses) ซึ่งเป็นไวรัสอาร์เอ็นเอ อยู่ในวงศ์ Bunyaviridae และเป็นสาเหตุของโรคติดต่อจากสัตว์ฟันแทะ ที่แพร่มาสู่มนุษย์โดยการสัมผัสโดยตรงกับปัสสาวะ อุจจาระ........

09 ธ.ค. 2553

โรคตับอักเสบบี (Hepatitis B)

: โรคตับอักเสบเกิดได้จากเชื้อไวรัสหลายชนิด ที่พบบ่อยคือไวรัสเอ (HAV) และไวรัสบี (HBV) ซึ่งทั้งสองชนิดนี้ทำให้เกิดอาการคล้ายคลึงกัน แต่ระบาดวิทยาของโรคต่างกัน...

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top