สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเกณฑ์และแนวทางการประเมินการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศในและนอกพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 21 ธ.ค. 2559 - 772 ครั้ง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเกณฑ์และแนวทางการประเมินการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศในและนอกพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร


บรรยาย กระบวนการการดำเนินงาน การประเมินและการจัดทำเอกสารรายงานระดับความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548

โดย   แพทย์หญิงวราลักษณ์  ตังคณะกุล  รองผู้อำนวยสำนักโรคติดต่อทั่วไป

บรรยาย ถ่ายทอดแผนงานการดำเนินงาน เกณฑ์ และตัวชี้วัดในการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศในและนอกพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 กรมควบคุมโรค

โดย   นางสาวศิริวลัยย์  มณีศรีเดช  กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ

อภิปราย เรื่อง ภาพรวมการดำเนินงานในการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ปี 2559 และแนวทางการดำเนินงานฯ ปี 2560

โดย   นางสาวศิริวลัยย์  มณีศรีเดช  กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ
         นายปรีชาพล  ปึ้งผลพูล  ด่านควบคุมโรคฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง

อภิปราย เรื่อง ผลการดำเนินงานติดตามและประเมินการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออก ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (IHR, 2005) ปี 2559 และแนวทางการดำเนินงานฯ ปี 2560

โดย   นายพรชัย  เกิดศิริ  ด่านควบคุมโรคฯ ท่าเรือกรุงเทพ
         นางสาวมยุรฉัตร  เบี้ยกลาง  กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ

อภิปราย เรื่อง การดำเนินงานในการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2559 และแนวทางการดำเนินงานฯปี 2560

โดย  นางจงกล  พวงนาค  ด่านควบคุมโรคฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
        นางสาวอัจฉรา  ทุเครือ  กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ

แผนงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ

เอกสารประกอบอื่นๆ

รูปกิจกรรมลงเว็ปสรต 9-10.11.59 รร.มิราเคิล

โดย กุณฑีรา แสงทอง
กลุ่มงาน กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top