สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรสำนักโรคติดต่อทั่วไป หลักสูตร “การบริหารโครงการ” 13 พ.ค. 2562 - 42 ครั้ง

วันจันทร์ ที่ 29 - 30 เมษายน 2562

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ (Introduction to Project Administration)”

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (Feasibility Study)”

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “การบริหารโครงการ (Project Management)”

โดย อาจารย์สมสุณีย์  ดวงแข 


วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation)”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรเดช  ฉายอรุณ

โดย ศิริพร กาศหาญ
กลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top