สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

คำแนะนำ มาตรการ การป้องกันไข้หวัดใหญ่ในสถานที่ต่างๆ 05 ก.พ. 2562 - 350 ครั้ง

1. คู่มือแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรืออาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

2. คําแนะนํา และมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ สําหรับค่ายทหาร 

3. คําแนะนํา และมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ สําหรับเรือนจํา  ทัณฑสถาน สถานพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

4. คําแนะนํา และมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ สําหรับโรงเรียน  และสถานศึกษา 

5. คําแนะนําสําหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก  เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ 

โดย ภิญญาดา ดอนนนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงาน
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top