สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการเฝ้ัาระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี 25 พ.ค. 2561 - 774 ครั้ง

 

1. ทิศทางกรม คร. ปี 62 (อธิบดี)

2. ยุทธศาสตร์ 20 ปี คร. (รองฯธนรักษ์)

3. จุดเน้น CD ปี 62 (รองฯธนรักษ์)

4. ข้อคิดเห็นในการจัดทำแผน (รองฯธนรักษ์)

5. แนวทางจัดทำแผน ปี 62 (กองแผน)

โดย ภิญญาดา ดอนนนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงาน
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top