สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

เอกสารประกอบโครงการอบรมหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ และสัตวแพทย์ ในพื้นที่เฝ้าระวังโรค 4 จังหวัด 06 ก.พ. 2561 - 699 ครั้ง

  
เอกสารประกอบโครงการอบรมหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ และสัตวแพทย์ ในพื้นที่เฝ้าระวังโรค 4 จังหวัด
"Training for CDCU and beterinadry team (4 site)"
ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร


เอกสารประกอบการประชุม 

    ไฟล์เอกสาร              


การอภิปราย “สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด A/H7N9


นายแพทย์โสภณ  เอี่ยมศิริถาวร  

            

สำนักโรคติดต่อทั่วไป  คลิกดาวน์โหลดเอกสาร


นายสัตว์แพทย์วัชรพงษ์  สุดดี

กรมปศุสัตว์

 คลิกดาวน์โหลดเอกสาร


สัตวแพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย  

สำนักระบาดวิทยา  คลิกดาวน์โหลดเอกสาร
 

การอภิปราย “แนวทางการเฝ้าระวังเพื่อการตรวจจับและตอบโต้การระบาดของโรคทางเดินหายใจในคนและสัตว์”


แพทย์หญิงภาวินี   ด้วงเงิน

 สำนักระบาดวิทยา คลิกดาวน์โหลดเอกสาร


นายสัตวแพทย์ทศพล เดชยง

กรมปศุสัตว์ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

การอภิปรายOutbreak investigation in animals and humans, and integration of one health concept


 นายแพทย์โรม บัวทอง

 สำนักระบาดวิทยา  คลิกดาวน์โหลดเอกสาร


นายสัตวแพทย์ประกิจ  ศรีใสย์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม คลิกดาวน์โหลดเอกสาร


แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

  กลุ่ม 1 (ห้องเลอเบลแอร์)

กลุ่ม 2 (ห้องดอนเมือง 2)  กลุ่ม 3 (ห้องดอนเมือง 2) กลุ่ม 4 (ห้องดอนเมือง 2)
หัวข้อ “การทดสอบการแนบสนิทของ
หน้ากากกับใบหน้า (
FIT Test N 95)”

(เฉพาะครู ก. 8 ท่าน)

วิทยากรกลุ่ม :อาจารย์อเนก แก้วปาน

ศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐด้านสาธารณสุข

 

หัวข้อ “วิธีการใช้ N 95” 
วิทยากรกลุ่ม :อาจารย์ณชมน นาคพงศ์พันธ์               
บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด         

 

 

 

 

 

 

หัวข้อ “การล้างมืออย่างถูกวิธี”

วิทยากรกลุ่ม :อาจารย์ดวงกมล ศิลุจจัย

อาจารย์พันธนียา

ที่ปรึกษาศูนย์ความร่วมมือ
ไทย - สหรัฐด้านสาธารณสุข

 

 

 หัวข้อPersonal Protective Equipment
(PPE) and its application in outbreak
(ปศุสัตว์)

วิทยากรกลุ่ม :
อาจารย์ปรุศก์ สุกใส         

อาจารย์เบญจพร ภูศรี

อาจารย์ชลิสา มงคลพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

  กลุ่ม 1 (ห้องเลอเบลแอร์) กลุ่ม 2 (ห้องดอนเมือง 2) กลุ่ม 3 (ห้องดอนเมือง 2)  

หัวข้อ “การทดสอบการแนบสนิท
ของ
หน้ากากกับใบหน้า(FIT Test N 95)” (ปศุสัตว์)   
   

 วิทยากรกลุ่ม :

อาจารย์อเนก แก้วปาน

ศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐด้านสาธารณสุข

ทีมครู ก. 8 ท่าน

 

 

 

หัวข้อ “Personal Protective Equipment 

(PPE) and its  application in outbreak”

(สาธารณสุข)                                             

วิทยากรกลุ่ม :

นายแพทย์โรม  บัวทอง

อาจารย์หัทยา  กาญจนสมบัติ

สำนักระบาดวิทยา

 

 

หัวข้อ Personal Protective Equipment

(PPE) and its  application in outbreak

(สาธารณสุข)

วิทยากรกลุ่ม :

นายสัตวแพทย์ธีรศักดิ์  ชักนำ

สำนักระบาดวิทยา

สัตวแพทย์หญิงสุธิดา ม่วงน้อยเจริญ

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

 

การอภิปราย Laboratory testing for avian influenza


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ

 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกดาวน์โหลดเอกสาร


อาจารย์มาลินี  จิตตกานต์พิชย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข คลิกดาวน์โหลดเอกสาร


นายสัตวแพทย์บัณทิต  นวลศรีฉาย

กรมปศุสัตว์ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 กลุ่ม 1 (ห้องเลอเบลแอร์)

กลุ่ม 2 (ห้องดอนเมือง 2)

 กลุ่ม 3 (ห้องดอนเมือง 2)    กลุ่ม 4 (ห้องดอนเมือง 2)

หัวข้อ“การเก็บตัวอย่างในสัตว์

ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

(Animal sample collection) 

วิทยากรกลุ่ม :

นายสัตวแพทย์บัณทิต นวลศรีฉาย

อาจารย์สุเทพ  ทางดี               

กรมปศุสัตว์

 

หัวข้อ“การเก็บตัวอย่างในสัตว์

ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

(Animal sample collection) 

วิทยากรกลุ่ม :

อาจารย์พรชัย  ส.รื่นฤดี

อาจารย์ชลาธร ผันทะยศ

กรมปศุสัตว์

หัวข้อ“การเก็บตัวอย่างในคนส่งตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ

(Human sample collection) 

วิทยากรกลุ่ม :

อาจารย์หัทยา  กาญจนสมบัติ

อาจารย์อรทัย สุวรรณไชยรบ

สำนักระบาดวิทยา

 

หัวข้อ“การเก็บตัวอย่างในคนส่งตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ

(Human sample collection) 

วิทยากรกลุ่ม :

นายแพทย์โรม  บัวทอง

อาจารย์กัณฐิกา  ถิ่นทิพย์

สำนักระบาดวิทยา 
   
 

 
       
       
โดย ภิญญาดา ดอนนนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงาน
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top