สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพฯ ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเชียงราย 18 ธ.ค. 2560 - 1123 ครั้ง 
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมควบคุมโรค
 
ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560  

ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเชียงราย  


เอกสารประกอบการประชุม

    ไฟล์เอกสาร             
อภิปราย เรื่อง   นโยบายและทิศทางการดำเนินงานแผนบูรณาการพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ     
                                     

นางสาวจินางค์กูร  โรจนนันต์ 
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    คลิกดาวน์โหลด

นายแพทย์ธนรักษ์  ผลิพัฒน์

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค    คลิกดาวน์โหลด

นายแพทย์ชนินันท์  สนธิไชย

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข    คลิกดาวน์โหลด

นางสาวอิศริยา  แสงเจริญ     

ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   คลิกดาวน์โหลด

ดร.นายแพทย์โสภณ  เอี่ยมศิริถาวร

ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป (ดำเนินการอภิปราย)  
   

อภิปราย เรื่อง การดำเนินงานเฝ้าระวังและการบริหารจัดการดูแลสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มแรงงานต่างด้าว เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ดร.นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์                        
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค            คลิกดาวน์โหลด
นายแพทย์ธวัชชัย  เศรษฐศุภพนา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด   คลิกดาวน์โหลด
นายแพทย์นคร  เปรมศรี

ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา    คลิกดาวน์โหลด
เภสัชกรปาณสาร  นวลอุทัย

กลุ่มประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข    คลิกดาวน์โหลด
นายแพทย์ชนินันท์  สนธิไชย รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข (ดำเนินการอภิปราย)

 
   

อภิปราย เรื่อง การพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในนักเดินทางท่องเที่ยว

ผศ . นายแพทย์วัชรพงศ์  ปิยะภาณี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล   คลิกดาวน์โหลด

  คลิกดาวน์โหลด
นายแพทย์เกรียงไกร  ประเสริฐ

โรงพยาบาลนครพนม    คลิกดาวน์โหลด
นายแพทย์ภูโมกข์  อัมพวา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา    คลิกดาวน์โหลด
นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์  พันธ์หล้า

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค    คลิกดาวน์โหลด
ดร.นายแพทย์โสภณ  เอี่ยมศิริถาวร

ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป (ดำเนินการอภิปราย)
   

อภิปราย เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศจังหวัดชายแดนคู่ขนานและการพัฒนาช่องทางการเข้าออกประเทศ รองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

ดร.แพทย์หญิงบุษบัน  เชื้ออินทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ    คลิกดาวน์โหลด
แพทย์หญิงวราลักษณ์  ตังคณะกุล

รองผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป    คลิกดาวน์โหลด
นางอนงค์ศิลป์  ด่านไพบูลย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมที่ 1    คลิกดาวน์โหลด
นายสมโภชน์  เจริญยิ่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว    คลิกดาวน์โหลด
ดร.นายแพทย์อนุพงศ์ สุจริยากุล
 
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค (ดำเนินการอภิปราย)   
   

บรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ดร.แพทย์หญิงฉันทนา  ผดุงทศ

ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชี และสิ่งแวดล้อม   คลิกดาวน์โหลด
   

บรรยาย เรื่อง การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  


นายสุพจน์  อาลีอุสมาน 

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย   คลิกดาวน์โหลด
 คลิปวิดีโอเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

  คลิกดาวน์โหลด
โดย ภิญญาดา ดอนนนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงาน
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top