สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
19 ธ.ค. 2559 - กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ()

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุขบ้าในพื้นที่ระบาด

วันที่ 19 -20 ธันวาคม พ.ศ.2559 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุขบ้าในพื้นที่ระบาด โดยมี นายแพทย์วิชัย สติมัย นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานพร้อมมอบนโยบายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

15 ก.ค. 2559 - กลุ่มขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558​ ()

เอกสารไฟล์ประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2559 – 2561

ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และมอบนโยบาย ระบบ แนวทางปฏิบัติ แผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

10 มี.ค. 2559 - ()

เอกสารไฟล์ประชุมมอบนโยบายด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ(พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558)

วันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ.ห้องประชุมนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

25 ม.ค. 2559 - ()

สรุปการเรียนรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน (JITMM 2015) uploads/pdf/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%20JITMM%202015_070159.pdf

สรุปการเรียนรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน Joint International Tropical Medicine Meeting 2015 (JITMM 2015) Theme “Tropical Diseases Post 2015 : New Threats or Towards Sustainable Success ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

24 พ.ย. 2557 - ()

เอกสารประกอบการประชุมโครงการขยายการให้บริการวัคซีน LAJE เขตสคร. 3, 4 และ 9 uploads/pdf/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20LAJE_24-11-57(1).rar

เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแนวทางการให้บริการวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ สายพันธุ์ SA 14-14-2 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง มีทั้งสิ้นจำนวน 9 ไฟล์ ดังนี้ 1. โครงการขยายพื้นที่ให้บริการวัคซีน LAJE ปี 2558 2. แนวทางการดำเนินงาน 3. ไฟล์นำเสนอ "ความเป็นมาของโครงการขยายพื้นที่วัคซีน LAJE" โดย พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ 4. ไฟล์นำเสนอ "ความรู้เรื่องโรคไข้สมองอักเสบเจอี" โดย ศ.คลินิก (พิเศษ) พญ.สุจิตรา นิมมานนิตย์ 5. ไฟล์นำเสนอ "แนวทางการดำเนินงาน" ประกอบด้วย 5.1 การให้บริการ 5.2 การคาดประมาณและการเบิก-จ่ายวัคซีน 5.3 การบันทึกผลการให้บริการ 6. ไฟล์นำเสนอ "ความรู้เรื่องวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์" โดย ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ 7. ไฟล์นำเสนอ "สรุปผลเยี่ยมติดตามและบันทึกอาการภายหลังได้รับวัคซีน ของโครงการนำร่องให้บริการวัคซีน LAJE 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน" 8.แบบ ว.3/1 9.แบบ ว.3/1 ที่มี rota

28 พ.ย. 2557 - ()

ไฟล์วิทยากรและไฟล์นำเสนอ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือปัองกันควบคุมโรคติดต่อ ปี 2558ฯ

เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดของกรมควบคุมโรคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และประสานแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 ระหว่างสำนักโรคติดต่อทั่วไป และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

07 พ.ย. 2557 - ()

การประชุมเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าของเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงปี 2558 วันที่ 17-18 ธันวาคม 2557 uploads/pdf/zoo/doc.pdf

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

07 พ.ย. 2557 - ()

การประชุมคณะผุ้เชี่ยวชาญโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่เสี่ยง วันที่ 2 ธันวาคม 2557 uploads/pdf/zoo/lepto.pdf

ณ ห้องประมุขประชุมจันทวิมล ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

22 ต.ค. 2557 - ()

เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักโรคติดต่อทั่วไป

ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ เป็นประธานการประชุมเรื่อง นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักโรคติดต่อทั่วไป วันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค อาคาร 2 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค

02 มิ.ย 2557 - ()

การประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2557

ฝากประชาสัมพันธ์ ข่าวดี... เนื่องจากมีนักวิชาการและผู้สนใจหลายท่านเพิ่งทราบข่าวการประชุม ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ จึงขอขยายเวลาการส่งบทคัดย่อ จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2557 การประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2557 “LEPTOSPIROSIS: NOW AND THEN” ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top