สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
25 เม.ย 2555 - ()

คำแนะนำในการจัดส่งโครงการวิจัย uploads/pdf/KM_2011/Research%20Protocol.pdf

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองโครงร่างวิจัยในด้านจริยธรรมการวิจัย อันเป็นการเริ่มต้นที่จะทำให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพ ผลงานน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ เอกสารนี้ ใช้เป็นแนวทางสำหรับนักวิจัยของกรมควบคุมโรคในการจัดทำโครงการวิจัยเพื่อเสนอให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยพิจารณาอย่างเป็นมาตรฐาน

14 มี.ค. 2555 - ()

แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า และคำถามที่พบบ่อย (ปี 2556) uploads/pdf/pat_3/Rabies/Rabies_CPG56_QA_Low.pdf

เป็นแนวทางสำหรับแพทย์ และ บุคลากรทางการแพทย์ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมดูแลรักษาและวินิจฉัยผู้สัมผัสหรือผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า เพราะการตัดสินใจให้วัคซีนและ/หรือ อิมมูโนโกลบุลินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นสิ่งสำคัญ หากผู้สัมผัสโรคนี้ได้รับการดูแลรักษาไม่ถูกต้องอาจทำให้เสียชีวิตได้ พร้อมคำถาม - คำตอบที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน

07 ธ.ค. 2554 - ()

6 โรคอันตรายที่มากับฤดูหนาว uploads/pdf/6%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3..pdf

เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว มีอากาศเย็น จากสภาวะอากาศเช่นนี้ อาจส่งผลให้เกิดโรคภัยต่างๆได้ง่าย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ต้องระมัดระวังการเจ็บป่วยจากโรค ซึ่งมักพบได้บ่อยในช่วงฤดูหนาว 6 โรค ได้แก่ โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคสุกใส และโรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็ก จึงควรหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพเพื่อป้องกันโรค

23 พ.ย. 2554 - ()

แบบประเมินการบริหารจัดการวัคซีน และระบบลูกโซ่ความเย็นในระดับคลังอำเภอ (รพศ. / รพท. และ รพช.) (เอกสารหมายเลข 3) uploads/pdf/pat%202/Doc%203.pdf

แบบประเมินการบริหารจัดการวัคซีน และระบบลูกโซ่ความเย็นในระดับคลังอำเภอ (รพศ. / รพท. และ รพช.) เนื้อหาประกอบด้วย ตอนที่ 1 การบริหารจัดการทั่วไป ตอนที่ 2 การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น

23 พ.ย. 2554 - ()

แบบประเมินการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในระดับหน่วยบริการ (โรงพยาบาล / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)/สถานีอนามัย) (เอกสารหมายเลข 2) uploads/pdf/pat%202/Doc%202.pdf

แบบประเมินการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในระดับหน่วยบริการ (โรงพยาบาล / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)/สถานีอนามัย) เนื้อหาประกอบด้วย 3 ตอน ตอนที่ 1 การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น ตอนที่ 2 การให้บริการวัคซีน ตอนที่ 3 การบริหารจัดการข้อมูล

07 พ.ย. 2554 - ()

มาตรฐานการดําเนินงานสร้างเสริมภูมิคุมกันโรค (เอกสารหมายเลข 1) uploads/pdf/pat%202/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf

ตอนที่ 1 มาตรฐานการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซความเย็น ตอนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพการใหบริการวัคซีน ตอนที่ 3 มาตรฐานการบันทึกขอมูลในแฟมขอมูลงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

18 ต.ค. 2554 - ()

การให้วัคซีน dT ในหญิงมีครรภ์ (เอกสารหมายเลข 5) uploads/pdf/pat%202/dT%20for%20preg.pdf

วัคซีนที่ต้องให้มากกว่า 1 ครั้ง หากเคยได้รับวัคซีนมาบ้างแล้ว แต่ได้รับไม่ครบตามกาหนดนัด เจ้าหน้าที่สามารถให้วัคซีนต่อได้ทันทีเมื่อพบ โดยไม่ต้องเริ่มตั้งต้นฉีดใหม่

11 ต.ค. 2554 - ()

การจัดการสัตว์เลี้ยงในภาวะน้ำท่วม สำหรับเจ้าหน้าที่ uploads/pdf/pat_3/Rabies/AnimalManagement_ForOfficer.pdf

เมื่อน้ำท่วมสัตว์และคนต้องมาอยู่รวมกันในที่แคบๆ มีขยะ สิ่งปฏิกูลทั้งของคนและสัตว์เกิดขึ้น รวมทั้งมีสัตว์ป่วย ตาย อาจทำให้เกิดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนได้ ดังนั้นการจัดการเพื่อป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนในภาวะน้ำท่วม สำหรับเจ้าหน้าที่ จึงเป็นสิ่งสำคัญ

10 ต.ค. 2554 - ()

แนวทางการป้องกันควบคุมโรคฉี่หนูในภาวะน้ำท่วม สำหรับเจ้าหน้าที่ uploads/pdf/pat_3/Lepto_Flood_Officer.pdf

โรคเลปโตสไปโรสิส (Leptospirosis) ติดต่อโดยการสัมผัสกับปัสสาวะ หรือสิ่งแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนเชื้อ กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่ลุยน้ำ-แช่น้ำนานๆ ดังนั้นในสภาวะน้ำท่วมอาจมีผู้ป่วยสูงขึ้นได้ เจ้าหน้าที่จึงควรมีแนวทางการป้องกันโรคที่ดี

05 ก.ย. 2554 - ()

หนังสือแนวทางการเฝ้าระวัง เพื่อการกำจัดโรคหัด uploads/pdf/measle/Final%20MEASLE%2030-07-11.pdf

แนวทางการเฝ้าระวังควบคุมโรค การตรวจรักษา และส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการกำจัดโรคหัด ตามโครงการกำจัดโรคหัด ตามพันธะสัญญานานาชาติ

01 ก.ย. 2554 - ()

แบบทดสอบความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิสสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข uploads/pdf/pat_3/Lepto_Volunteer_Ktest-54-09-01.pdf

แบบทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้ของ อสม. ในด้านการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส เกณฑ์การประเมิน คือ ตอบแบบสอบถามได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top