สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
09 ธ.ค. 2557 - ()

อาหารเป็นพิษจากข้าวมันไก่ uploads/pdf/6%20Food%20Pointsoning%20081257.pdf

สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษโดยรวมล่าสุดนั้น จากขอมูลเฝาระวังโรคของสำนักระบาดวิทยา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 - 1 ธันวาคม 2557 พบผูปวย 121,363 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเปนอัตราปวย 188.29 ตอแสนประชากร ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต กลุมอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ 15-24 ป (12.62 %) รองลงมาคือ 45-54 ป (12.41 %) >65 ป (11.12 %) ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติไทยรอยละ 98.8 พมารอยละ 0.6 อื่นๆ รอยละ 0.4 อาชีพสวนใหญ เกษตรกร รอยละ 27.1 ไมทราบอาชีพ/ในปกครอง รอยละ 22.7 และนักเรียนรอยละ 22.1 จังหวัดที่มีอัตราปวยสูงสุด 5 อันดับแรกคือ หนองบัวลําภู (586.06 ตอแสนประชากร) หนองคาย (567.68 ตอแสนประชากร) อุดรธานี (537.79 ตอแสน ประชากร) อํานาจเจริญ (488.09 ตอแสนประชากร) แมฮองสอน (434.20 ตอแสนประชากร) ภาคที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 296.03 ตอแสนประชากร ภาคเหนือ 231.86 ตอแสนประชากร ภาคกลาง 116.76 ตอแสนประชากร ภาคใต 46.31 ตอแสน ประชากร ตามลําดับ

09 ธ.ค. 2557 - ()

โรคมือ เท้า ปาก และ เฮอร์แปงไจน่า แตกต่างกันอย่างไร uploads/pdf/5.HFM%20%26Herpangina%20%20081257(1).pdf

เฮอร์แปงไจน่า (Herpangina) สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเดียวกันกับโรคมือ เท้า ปาก อาการมักไม่ค่อยรุนแรง และสามารถหายได้เองเช่นกัน ความแตกต่างจากโรค มือ เท้า ปาก อาจจะสังเกตอาการของโรคนี้ได้ค่อนข้างลำบากในช่วงแรก ต่อเมื่อเริ่มมีผื่นขึ้น จึงจะสามารถสังเกตอาการได้ บางรายอาจพบเพียงผื่น และแผลตื้น ๆ กราย ๆ ในช่องปากเท่านั้น แต่เฮอร์แปงไจน่า (Herpangina) จะไม่พบผื่นบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้า

09 ธ.ค. 2557 - ()

โรค มือ เท้า ปาก uploads/pdf/4HFM%20081257.pdf

โรค มือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ หรือ เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) หลายชนิด พบบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี ซึ่งจะมีอาการรุนแรงมากกว่าเด็กโต เกิดได้ประปรายตลอดทั้งปี และจะพบเพิ่มขึ้นในหน้าฝนซึ่งอากาศเย็นและชื้น โดยเชื้อที่รุนแรงที่สุดคือ เอนเทอโรไวรัส 71 หรือเรียกสั้นๆ ว่าเชื้อ อีวี 71 ในประเทศไทยพบเชื้ออีวี 71 ร่วมกับเอนเทอโรไวรัสตัวอื่นๆด้วย แต่ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรง ปัจจัยหลักที่โน้มนำให้เกิดการระบาด มาจากความแออัดสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบการถ่ายเทอากาศไม่ดี และสุขวิทยาส่วนบุคคลบกพร่อง ซึ่งมักเกิดตามสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล เป็นต้น

03 ธ.ค. 2557 - ()

ประเด็นถามตอบ “โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา” uploads/pdf/QA%20EBOLA%202%2012%2057%20edit1.pdf

ประเด็นถามตอบ “โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา” สัมภาษณ์รายการ “ทุบโต๊ะข่าว” ออกอากาศ เวลา 20.45-22.15 น. สัมภาษณ์สด วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 (บันทึกเทป) ผู้ให้สัมภาษณ์ นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการ สำนักโรคติดต่อทั่วไปและโฆษก กรมควบคุมโรค

15 ต.ค. 2557 - ()

แนวทางการดำเนินงานโครงการรณรงค์การให้วัคซีนคอตีบ - บาดทะยัก แก่ประชาชนอายุ 20 ถึง 50 ปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ uploads/pdf/2.dT_campaign_GL_for_NE%5Bsemifinal%5D%20on%2020140910.pdf

เพื่อให้การดำเนินโครงการรณรงค์ให้วัคซีนคอตีบ-บาดทะยักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กรมควบคุมโรคได้จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงานขึ้น สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ใช้ศึกษาอ้างอิง เป็นแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน ให้เกิดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างบุคลากรสาธารณสุข และหน่วยงานสาธารณสุขกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้ความร่วมมือในการรณรงค์ สาระในเอกสารนี้ ได้แนวคิดในการปฏิบัติงานจากการถอดบทเรียนการดำเนินงานในจังหวัดมุกดาหาร ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และนักวิชาการในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อย่างไรก็ตามผู้ปฏิบัติสามารถใช้วิจารณญาณ ในการเลือกสรรดัดแปลงวิธีปฏิบัติงานในรายละเอียดให้สอดคล้องกับสภาวะในท้องถิ่น เพื่อให้การรณรงค์ประสบผลสูงที่สุด

13 ส.ค. 2557 - ()

Guideline ebola uploads/pdf/Guidline_ebola_2.pdf

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top