สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
21 ม.ค. 2562 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (กรมควบคุมโรค)

กิจกรรมเข้ารับการฝึกอบรมกรรมฐานเบื้องต้นหลักสูตร 7 วัน(ไป-กลับ)รุ่นที่ 61 uploads/pdf/OD/%E0%B8%AA%E0%B8%98%200447.1-%E0%B8%A72.PDF

15 ม.ค. 2562 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (กรมควบคุมโรค)

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข ประจำปี 2562 uploads/pdf/OD/OD_nim/%E0%B8%AA%E0%B8%98%200402.6-%E0%B8%A710_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82.PDF

15 ม.ค. 2562 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร (กรมควบคุมโรค)

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา Thailand KM network Forum 2019 uploads/pdf/OD/%E0%B8%AA%E0%B8%980435.2%203-%E0%B8%A72.PDF

28 ธ.ค. 2561 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (กรมควบคุมโรค)

หลักสูตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 uploads/pdf/OD/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1.PDF

28 ธ.ค. 2561 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (กรมควบคุมโรค)

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม 5 หลักสูตร uploads/pdf/OD/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%205%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3.PDF

13 ธ.ค. 2561 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (กรมควบคุมโรค)

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง uploads/pdf/OD/%E0%B8%AA%E0%B8%980403.1_%E0%B8%A7192.pdf

30 ต.ค. 2561 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (กรมควบคุมโรค)

การอบรมสัมมนา หัวข้อเรื่อง uploads/pdf/OD/money%20goverment.pdf

29 มิ.ย 2561 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (กรมควบคุมโรค)

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย

23 พ.ค. 2561 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (กรมควบคุมโรค)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร ปี 2561

18 พ.ค. 2561 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (กรมควบคุมโรค)

ประชุมวิชาการนานาชาติ 9th Asian Master Class on Aging 2018

23 เม.ย 2561 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (กรมควบคุมโรค)

การอบรมสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. การอบรม เรื่อง

02 เม.ย 2561 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (กรมควบคุมโรค)

ทุนการศึกษารัฐบาลสิงคโปร์ หลักสูตร Social Cohesion and Racial Harmony 4 - 8 มิถุนายน 2561

08 มี.ค. 2561 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (กรมควบคุมโรค)

THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 19th Symposium on TQM Best-Practices in Thailand

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top