สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
11 ก.ค. 2559 - กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ()

การประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิสประจำปี 2559

ฝากประชาสัมพันธ์ ข่าวดี... หลายคนมีคำถามมากมายว่า ปัจจุบัน “โรคเลปโตสไปโรสิส” มีความก้าวหน้าทางวิชาการที่เปลี่ยนแปลงความรู้เดิมอย่างไรบ้าง อาทิเช่น การบรรยายและอภิปรายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ - ตามรอย “โรคฉี่หนู” : บทเรียนจากคนทำงาน - ข้อบ่งชี้การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิต - ระบาดวิทยาและการป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยง - ทิศทางโรคเลปโตสไปโรสิสในทศวรรษหน้า - นำเสนอผลงานวิชาการ - Oral and Poster Presention

08 ก.ค. 2559 - ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง ()

ฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคไข้ซิกกา ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปี 2559 จัดโดยท่าอากาศยานดอนเมือง ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคไข้ซิกกา ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปี 2559 จัดโดยท่าอากาศยานดอนเมือง ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

20 มิ.ย 2559 - ()

โครงการตรวจประเมินคุณภาพอาหาร สุขอนามัย และระบบสุขาภิบาล ท่าอากาศยานดอนเมือง

โครงการตรวจประเมินคุณภาพอาหาร สุขอนามัย และระบบสุขาภิบาล ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยมีนายเพ็ชร ชั้นเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ภายหลังจากพิธีเปิด เจ้าหน้าที่ ทดม.และด่านควบคุมโรคฯดอนเมือง ร่วมกันตรวจร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสาร ตามแผนการดำเนินงาน //โครงการมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน.2599-15 สิงหาคม 2559

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top