สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
28 เม.ย 2560 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)

ระวังโรค 'พิษสุนัขบ้า'

20 มี.ค. 2560 - ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง ()

สถานการณ์ไข้เหลืองในประเทศบราซิล 1ธ.ค 2559-22 ก.พ.2560

สถานการณ์โรคไข้เหลืองในคนของประเทศบลาซิลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559-22 กุมภาพันธ์ 2560

10 มี.ค. 2560 - กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ()

คู่มือแนวทางการป้องกันควบคุมโรคบูรเซลโลสิส uploads/pdf/zoo/Final%20Brucellosis_Final_050215.pdf

09 ก.พ. 2560 - (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)

โรคไวรัสตับอักเสบ เอ (Viral hepatitis A)

09 ส.ค. 2559 - ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ ()

ด่านควบคุมโรคติต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ ร่วมกับท่าเรือกรุงเทพ และบริษัทรับจ้างเหมา ร่วมวางแผน การจัดเก็บตัวอย่างน้ำอุปโภค บริโภค ในช่องท่างเข้าออกประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ

ด่านควบคุมโรคติต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ ร่วมกับท่าเรือกรุงเทพ และบริษัทรับจ้างเหมา ร่วมวางแผน การจัดเก็บตัวอย่างน้ำอุปโภค บริโภค ในช่องท่างเข้าออกประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน IHR2005 โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อส่งตรวจหาค่า pH ความขุ่น สี เหล็ก ค่าคลอรีนอิสระ และ E.coli

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top