สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
21 ก.ย. 2561 - กลุ่มโรคติดต่ออุบัติใหม่ (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)

ข่าวกรองโรคติดต่ออุบัติใหม่ ณ วันที่ 15 กันยายน 2561 uploads/pdf/EID/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%2015-09-61%20.pdf

ดูเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่นี่ 

23 พ.ค. 2561 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (กรมควบคุมโรค)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ uploads/pdf/CDP-Sep-2558.pdf

21 ก.พ. 2561 - กลุ่มโครงการตามพระราชดำริฯ โรคหนอนพยาธิ (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในทุกระดับชั้น

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top