สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD


more
โรคหัด
29 ก.พ. 2559

โรคหัด uploads/pdf/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94%20260259.pdf

เห็ดพิษ
21 พ.ค. 2558

เห็ดพิษ uploads/pdf/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%20210558.pdfmore
ไฟล์เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ
26 ก.ค. 2560

ไฟล์เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการพิธิฮัจย์และพิธีอุมเราะห์" ระบบดูแลผู้เดินทางและท่องเที่ยว กรมควบคุมโรค วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ.โรงแรมอัม-มีรอซ กรุงเทพมหานคร

ประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2560
15 พ.ค. 2560

ประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2560

โรคเลปโตสไปโรสิสเป็นโรคที่ถูกมองข้าม (Neglected disease) เนื่องจากเป็นโรคที่พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นโรคประจำถิ่นของบางพื้นที่ หลายคนมีคำถามมากมายว่า ปัจจุบัน “โรคเลปโตสไปโรสิส” มีความก้าวหน้าทางวิชาการที่เปลี่ยนแปลงความรู้เดิมอย่างไรบ้าง ทุกคำถามมีคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญแน่นอน... ดังนั้น ชมรมโรคเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิสประจำปี 2560 "Stop the Outbreak of Leptospirosis : How?" ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับเครือข่ายโรคเลปโตสไปโรสิสและผู้สนใจเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ การเฝ้าระวัง การวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย และนวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส เพื่อให้เครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญโรคเลปโตสไปโรสิสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการ และการจัดการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส จึงขอเชิญผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ นายสัตวแพทย์ พยาบาล บุคลากรจากห้องปฏิบัติการ นักวิชาการสาธาณณสุข ผู้รับผิดชอบงานโรคเลปโตสไปโรสิส สมาชิกชมรมเลปโรคเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมประชุม และ ส่งผลงานวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส งานนี้รับผู้ร่วมประชุมได้เพียง 90 ท่าน (ในการพิจารณาหากมีผู้สมัครเข้าร่วมประชุมเกินจำนวน ขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกจากสมาชิกชมรมโรคเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทยก่อน)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
30 มี.ค. 2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สายการบินดำเนินการอย่างไร ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558" ณ ห้องประชุม DMK 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สายการบินดำเนินการอย่างไร ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558" ณ ห้องประชุม DMK 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง

“ประกอบการอย่างไร ให้อาหารปลอดภัย ในท่าอากาศยานดอนเมือง” รุ่นที่ 1 ปี 2560
25 ก.พ. 2560

“ประกอบการอย่างไร ให้อาหารปลอดภัย ในท่าอากาศยานดอนเมือง” รุ่นที่ 1 ปี 2560

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประกอบการอย่างไร ให้อาหารปลอดภัย ในท่าอากาศยานดอนเมือง” รุ่นที่ 1 ปี 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 ก.พ. 2560

สไลด์และเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2560
29 ธ.ค. 2559

สไลด์และเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2560

การประชุมจัดที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต มี 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 และ รุ่นที่ 2 จัดวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุขบ้าในพื้นที่ระบาด
19 ธ.ค. 2559

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุขบ้าในพื้นที่ระบาด

วันที่ 19 -20 ธันวาคม พ.ศ.2559 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุขบ้าในพื้นที่ระบาด โดยมี นายแพทย์วิชัย สติมัย นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานพร้อมมอบนโยบายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

เอกสารไฟล์ประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2559 – 2561
15 ก.ค. 2559

เอกสารไฟล์ประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2559 – 2561

ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และมอบนโยบาย ระบบ แนวทางปฏิบัติ แผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

เอกสารไฟล์ประชุมมอบนโยบายด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ(พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558)
10 มี.ค. 2559

เอกสารไฟล์ประชุมมอบนโยบายด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ(พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558)

วันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ.ห้องประชุมนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สรุปการเรียนรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน  (JITMM 2015)
25 ม.ค. 2559

สรุปการเรียนรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน (JITMM 2015) uploads/pdf/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%20JITMM%202015_070159.pdf

สรุปการเรียนรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน Joint International Tropical Medicine Meeting 2015 (JITMM 2015) Theme “Tropical Diseases Post 2015 : New Threats or Towards Sustainable Success ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานครmore
ชุดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก
08 เม.ย 2554

ชุดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก uploads/pdf/boxs.pdf

ชุดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก

ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
08 เม.ย 2554

ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค uploads/pdf/parke/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf

ทางศูนย์เด็กเล็กได้รับทราบรายละเอียดของการดำเนินงานตามโครงการฯ แล้ว และมีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จึงขอแจ้งข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการ ดังนี้

โปสเตอร์ 10 มาตรการสู่ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
24 มี.ค. 2554

โปสเตอร์ 10 มาตรการสู่ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค uploads/pdf/pat_4/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C1...pdf

โปสเตอร์ 10 มาตรการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคmore
ประกาศผล โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2012)
04 ก.พ. 2556

ประกาศผล โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2012)

บัดนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและตัดสินการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมควบคุมโรค ขอประกาศผลการประกวด ดังนี้

โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอประจำปี 2554
18 ต.ค. 2554

โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอประจำปี 2554

โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอประจำปี 2554 รอบที่ 1 : วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2554 รอบที่ 2 : วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัคซีนโปลิโอในกลุ่มเป้าหมายเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี และเด็กต่างชาติต่ำกว่า 15 ปี ในพื้นที่เสี่ยง

โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าปี 2554
12 พ.ค. 2554

โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าปี 2554

เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่มีอันตรายร้ายแรง เมื่อเป็นโรคนี้แล้วอันตรายทุกรายไม่มีทางรักษาได้ แต่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนภายหลังจากถูกสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า กัด ข่วน หรือเลียผิวหนังที่มีแผลหรือรอยถลก

โครงการศึกษาต้นแบบการกำจัดแหล่งรังโรค(หนู)กระทรวงสาธารณสุข
17 ธ.ค. 2553

โครงการศึกษาต้นแบบการกำจัดแหล่งรังโรค(หนู)กระทรวงสาธารณสุข uploads/pdf/zoo_model.pdf

การศึกษาต้นแบบการกำจัดแหล่งรังโรค (หนู) กระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ต้นแบบการกำจัดแหล่งรังโรค (หนู) และอุบัติการณ์เชื้อโรคในหนู ภายในกระทรวงสาธารณสุข

โครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ ปี 2551
09 ธ.ค. 2553

โครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ ปี 2551

ราย ชื่อคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำ : อาจารย์ น.พ.สุชาติ เจตนเสน อาจารย์ น.พ.ธวัช จายนียโยธิน ศ.เกียรติคุณ.วันดี วราวิทย์ พญ.สุภา หริกุล รศ.น.พ.วินัย วนานุกูล พญ.นิยะดา วิทยาศัยmore


more


more
ประกาศ  รับโอน / รับย้าย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
31 ส.ค. 2561

ประกาศ รับโอน / รับย้าย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ uploads/pdf/admin%20mon/180831164821.pdf

                    ด้วยสำนักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค  มีตำแหน่งว่าง  จำนวน  2  ตำแหน่ง  และมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ดังนี้

                    1.  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ 3177    ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ

                    2.  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ 2101    ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ

แผนพัฒนาบุคลากรสำนักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2558
19 มี.ค. 2558

แผนพัฒนาบุคลากรสำนักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2558 uploads/pdf/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99HRD_GCD%2058.pdf

แผนพัฒนาบุคลากรสำนักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2558

แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมควบคุมโรคผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online)
18 ก.พ. 2558

แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมควบคุมโรคผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online) uploads/pdf/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%20(PMS%20Online).rar

แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมกรมควมโรคผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online)more


more


more
ประกาศ  รับโอน / รับย้าย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
31 ส.ค. 2561

ประกาศ รับโอน / รับย้าย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ uploads/pdf/admin%20mon/180831164821.pdf

                    ด้วยสำนักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค  มีตำแหน่งว่าง  จำนวน  2  ตำแหน่ง  และมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ดังนี้

                    1.  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ 3177    ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ

                    2.  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ 2101    ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศmore


more
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top