more
Director of ThaiGCD
ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป
go to facebook go to twitter

สมัครสมาชิก
Forgot PasswordRegister
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD


more
โรคหัด
29 ก.พ. 2559

โรคหัด uploads/pdf/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94%20260259.pdf

เห็ดพิษ
21 พ.ค. 2558

เห็ดพิษ uploads/pdf/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%20210558.pdfmore
สไลด์และเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2560
29 ธ.ค. 2559

สไลด์และเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2560

การประชุมจัดที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต มี 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 และ รุ่นที่ 2 จัดวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุขบ้าในพื้นที่ระบาด
19 ธ.ค. 2559

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุขบ้าในพื้นที่ระบาด

วันที่ 19 -20 ธันวาคม พ.ศ.2559 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุขบ้าในพื้นที่ระบาด โดยมี นายแพทย์วิชัย สติมัย นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานพร้อมมอบนโยบายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

เอกสารไฟล์ประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2559 – 2561
15 ก.ค. 2559

เอกสารไฟล์ประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2559 – 2561

ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และมอบนโยบาย ระบบ แนวทางปฏิบัติ แผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

เอกสารไฟล์ประชุมมอบนโยบายด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ(พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558)
10 มี.ค. 2559

เอกสารไฟล์ประชุมมอบนโยบายด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ(พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558)

วันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ.ห้องประชุมนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สรุปการเรียนรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน  (JITMM 2015)
25 ม.ค. 2559

สรุปการเรียนรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน (JITMM 2015) uploads/pdf/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%20JITMM%202015_070159.pdf

สรุปการเรียนรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน Joint International Tropical Medicine Meeting 2015 (JITMM 2015) Theme “Tropical Diseases Post 2015 : New Threats or Towards Sustainable Success ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

ไฟล์วิทยากรและไฟล์นำเสนอ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือปัองกันควบคุมโรคติดต่อ ปี 2558ฯ
28 พ.ย. 2557

ไฟล์วิทยากรและไฟล์นำเสนอ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือปัองกันควบคุมโรคติดต่อ ปี 2558ฯ

เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดของกรมควบคุมโรคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และประสานแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 ระหว่างสำนักโรคติดต่อทั่วไป และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารประกอบการประชุมโครงการขยายการให้บริการวัคซีน LAJE เขตสคร. 3, 4 และ 9
24 พ.ย. 2557

เอกสารประกอบการประชุมโครงการขยายการให้บริการวัคซีน LAJE เขตสคร. 3, 4 และ 9 uploads/pdf/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20LAJE_24-11-57(1).rar

เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแนวทางการให้บริการวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ สายพันธุ์ SA 14-14-2 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง มีทั้งสิ้นจำนวน 9 ไฟล์ ดังนี้ 1. โครงการขยายพื้นที่ให้บริการวัคซีน LAJE ปี 2558 2. แนวทางการดำเนินงาน 3. ไฟล์นำเสนอ "ความเป็นมาของโครงการขยายพื้นที่วัคซีน LAJE" โดย พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ 4. ไฟล์นำเสนอ "ความรู้เรื่องโรคไข้สมองอักเสบเจอี" โดย ศ.คลินิก (พิเศษ) พญ.สุจิตรา นิมมานนิตย์ 5. ไฟล์นำเสนอ "แนวทางการดำเนินงาน" ประกอบด้วย 5.1 การให้บริการ 5.2 การคาดประมาณและการเบิก-จ่ายวัคซีน 5.3 การบันทึกผลการให้บริการ 6. ไฟล์นำเสนอ "ความรู้เรื่องวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์" โดย ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ 7. ไฟล์นำเสนอ "สรุปผลเยี่ยมติดตามและบันทึกอาการภายหลังได้รับวัคซีน ของโครงการนำร่องให้บริการวัคซีน LAJE 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน" 8.แบบ ว.3/1 9.แบบ ว.3/1 ที่มี rota

การประชุมเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าของเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงปี 2558 วันที่ 17-18 ธันวาคม 2557
07 พ.ย. 2557

การประชุมเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าของเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงปี 2558 วันที่ 17-18 ธันวาคม 2557 uploads/pdf/zoo/doc.pdf

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะผุ้เชี่ยวชาญโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่เสี่ยง วันที่ 2 ธันวาคม  2557
07 พ.ย. 2557

การประชุมคณะผุ้เชี่ยวชาญโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่เสี่ยง วันที่ 2 ธันวาคม 2557 uploads/pdf/zoo/lepto.pdf

ณ ห้องประมุขประชุมจันทวิมล ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักโรคติดต่อทั่วไป
22 ต.ค. 2557

เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักโรคติดต่อทั่วไป

ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ เป็นประธานการประชุมเรื่อง นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักโรคติดต่อทั่วไป วันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค อาคาร 2 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค

การประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2557
02 มิ.ย 2557

การประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2557

ฝากประชาสัมพันธ์ ข่าวดี... เนื่องจากมีนักวิชาการและผู้สนใจหลายท่านเพิ่งทราบข่าวการประชุม ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ จึงขอขยายเวลาการส่งบทคัดย่อ จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2557 การประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2557 “LEPTOSPIROSIS: NOW AND THEN” ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานครmore
ชุดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก
08 เม.ย 2554

ชุดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก uploads/pdf/boxs.pdf

ชุดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก

ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
08 เม.ย 2554

ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค uploads/pdf/parke/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf

ทางศูนย์เด็กเล็กได้รับทราบรายละเอียดของการดำเนินงานตามโครงการฯ แล้ว และมีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จึงขอแจ้งข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการ ดังนี้

โปสเตอร์ 10 มาตรการสู่ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
24 มี.ค. 2554

โปสเตอร์ 10 มาตรการสู่ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค uploads/pdf/pat_4/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C1...pdf

โปสเตอร์ 10 มาตรการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคmore
ประกาศผล โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2012)
04 ก.พ. 2556

ประกาศผล โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2012)

บัดนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและตัดสินการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมควบคุมโรค ขอประกาศผลการประกวด ดังนี้

โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอประจำปี 2554
18 ต.ค. 2554

โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอประจำปี 2554

โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอประจำปี 2554 รอบที่ 1 : วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2554 รอบที่ 2 : วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัคซีนโปลิโอในกลุ่มเป้าหมายเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี และเด็กต่างชาติต่ำกว่า 15 ปี ในพื้นที่เสี่ยง

โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าปี 2554
12 พ.ค. 2554

โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าปี 2554

เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่มีอันตรายร้ายแรง เมื่อเป็นโรคนี้แล้วอันตรายทุกรายไม่มีทางรักษาได้ แต่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนภายหลังจากถูกสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า กัด ข่วน หรือเลียผิวหนังที่มีแผลหรือรอยถลก

โครงการศึกษาต้นแบบการกำจัดแหล่งรังโรค(หนู)กระทรวงสาธารณสุข
17 ธ.ค. 2553

โครงการศึกษาต้นแบบการกำจัดแหล่งรังโรค(หนู)กระทรวงสาธารณสุข uploads/pdf/zoo_model.pdf

การศึกษาต้นแบบการกำจัดแหล่งรังโรค (หนู) กระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ต้นแบบการกำจัดแหล่งรังโรค (หนู) และอุบัติการณ์เชื้อโรคในหนู ภายในกระทรวงสาธารณสุข

โครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ ปี 2551
09 ธ.ค. 2553

โครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ ปี 2551

ราย ชื่อคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำ : อาจารย์ น.พ.สุชาติ เจตนเสน อาจารย์ น.พ.ธวัช จายนียโยธิน ศ.เกียรติคุณ.วันดี วราวิทย์ พญ.สุภา หริกุล รศ.น.พ.วินัย วนานุกูล พญ.นิยะดา วิทยาศัยmore
ด่านควบคุมโรคติต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ ร่วมกับท่าเรือกรุงเทพ  และบริษัทรับจ้างเหมา ร่วมวางแผน การจัดเก็บตัวอย่างน้ำอุปโภค บริโภค ในช่องท่างเข้าออกประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ
09 ส.ค. 2559

ด่านควบคุมโรคติต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ ร่วมกับท่าเรือกรุงเทพ และบริษัทรับจ้างเหมา ร่วมวางแผน การจัดเก็บตัวอย่างน้ำอุปโภค บริโภค ในช่องท่างเข้าออกประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ

ด่านควบคุมโรคติต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ ร่วมกับท่าเรือกรุงเทพ และบริษัทรับจ้างเหมา ร่วมวางแผน การจัดเก็บตัวอย่างน้ำอุปโภค บริโภค ในช่องท่างเข้าออกประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน IHR2005 โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อส่งตรวจหาค่า pH ความขุ่น สี เหล็ก ค่าคลอรีนอิสระ และ E.coli

การประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิสประจำปี 2559
11 ก.ค. 2559

การประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิสประจำปี 2559

ฝากประชาสัมพันธ์ ข่าวดี... หลายคนมีคำถามมากมายว่า ปัจจุบัน “โรคเลปโตสไปโรสิส” มีความก้าวหน้าทางวิชาการที่เปลี่ยนแปลงความรู้เดิมอย่างไรบ้าง อาทิเช่น การบรรยายและอภิปรายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ - ตามรอย “โรคฉี่หนู” : บทเรียนจากคนทำงาน - ข้อบ่งชี้การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิต - ระบาดวิทยาและการป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยง - ทิศทางโรคเลปโตสไปโรสิสในทศวรรษหน้า - นำเสนอผลงานวิชาการ - Oral and Poster Presention

ฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคไข้ซิกกา ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปี 2559  จัดโดยท่าอากาศยานดอนเมือง ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
08 ก.ค. 2559

ฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคไข้ซิกกา ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปี 2559 จัดโดยท่าอากาศยานดอนเมือง ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคไข้ซิกกา ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปี 2559 จัดโดยท่าอากาศยานดอนเมือง ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการตรวจประเมินคุณภาพอาหาร สุขอนามัย และระบบสุขาภิบาล ท่าอากาศยานดอนเมือง
20 มิ.ย 2559

โครงการตรวจประเมินคุณภาพอาหาร สุขอนามัย และระบบสุขาภิบาล ท่าอากาศยานดอนเมือง

โครงการตรวจประเมินคุณภาพอาหาร สุขอนามัย และระบบสุขาภิบาล ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยมีนายเพ็ชร ชั้นเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ภายหลังจากพิธีเปิด เจ้าหน้าที่ ทดม.และด่านควบคุมโรคฯดอนเมือง ร่วมกันตรวจร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสาร ตามแผนการดำเนินงาน //โครงการมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน.2599-15 สิงหาคม 2559more


more
แผนพัฒนาบุคลากรสำนักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2558
19 มี.ค. 2558

แผนพัฒนาบุคลากรสำนักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2558 uploads/pdf/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99HRD_GCD%2058.pdf

แผนพัฒนาบุคลากรสำนักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2558

แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมควบคุมโรคผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online)
18 ก.พ. 2558

แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมควบคุมโรคผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online) uploads/pdf/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%20(PMS%20Online).rar

แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมกรมควมโรคผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online)

การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
18 ก.พ. 2558

การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) uploads/pdf/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%

การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)

คู่มือการกำหนดตัวชี้วัด (กพ)
18 ก.พ. 2558

คู่มือการกำหนดตัวชี้วัด (กพ) uploads/pdf/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%20(%E0%B8%81%E0%B8%9E).pdf

คู่มือการกำหนดตัวชี้วัด (กพ)more


more


more


more


more
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top