สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

สำนักโรคติดต่อทั่วไป
สำนักโรคติดต่อทั่วไป คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งข้าราชการประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ uploads/pdf/KM_2017/Proud%20to%20be.pdf
สำนักโรคติดต่อทั่วไป การบริหารผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
สำนักโรคติดต่อทั่วไป uploads/pdf/moph.pdf
สำนักโรคติดต่อทั่วไป uploads/pdf/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
สำนักโรคติดต่อทั่วไป ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence Strategy)
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
more
ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD