สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

แนะนำ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • การเฝ้าระวังโรค  ในผู้เดินทางระหว่างประเทศที่เดินทางมาจากเขตติดโรค (ในปัจจุบันอาจเป็นผู้เดินทางที่มาจากประเทศที่ได้รับผลกระทบ) โรคไข้เหลืองและผู้เดินทางทั่วไปตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (โรคต้องห้ามเข้าประเทศ)
  • งานสุขาภิบาล  แบ่งออกเป็น 3 งาน คือ

            1.  งานสุขาภิบาลทั่วไป  ตรวจตราความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสารบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฝ้าระวังพาหะนำโรค เช่น กาฬโรคในบริเวณโกดังสินค้า     

            2.  งานสุขาภิบาลยานพาหนะ  ตรวจตราความสะอาด  ร่องรอยแมลงพาหะนำโรค  โดยเฉพาะยุงลาย แมลงวัน แมลงสาบและหนู ตรวจคลอลีนตกค้างในน้ำดื่ม น้ำใช้     

            3.  งานสุขาภิบาลอาหาร  ตรวจตราความสะอาดของร้านอาหารในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  • งานบริการทางการแพทย์  ให้บริการปฐมพยาบาลและบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้เดินทางระหว่างประเทศ
  • สุขศึกษาประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคติดต่อระหว่างประเทศแก่ผู้เดินทางไปต่างประเทศ  ให้คำปรึกษาหรือแนะนำทางด้านวิชาการแก่ผู้เดินทาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • การเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health of International Concern : PHEIC)
  • สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


สมาชิก ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top