สมัครสมาชิก
Forgot PasswordRegister
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

แนะนำ กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์
  • บริหารจัดการระบบส่งกำลังบำรุง (Logistics) ในภาวะปกติและในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
  • พัฒนาระบบและกลไกการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงาน
  • ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยการบริหารเวชภัณฑ์
  • พัฒนาระบบติดตาม  และประเมินผลการบริหารเวชภัณฑ์
  • สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


สมาชิก  กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ nhubenja@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top