สมัครสมาชิก
Forgot PasswordRegister
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

แนะนำ กลุ่มบริหารทั่วไป
  • ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปของหน่วยงาน
  • ดำเนินการเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าปลอดโรค
  • ติดตามและประเมินงานสารบรรณ  งานการเจ้าหน้าที่  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและยานพาหนะ
  • สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


บุคลากร กลุ่มบริหารทั่วไป