ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานศูนย์เด็กเล็กเข้าร่วมประชุม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาเครือข่าย การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์เด็กเล็กปี 2555”ในวันที่ วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดตามกำหนดการประชุม) (more…)