ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

 การได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. 2559

 ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559

 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. 2559

 แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (ฉบับที่ 2)

 หลักเกณฑ์วิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ.2560

ท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง พ.ศ.2560

Eng 

การสร้างภูมิคุ้มกันโรคไข้เหลือง พ.ศ.2560

Eng 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560

ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

  ด่านควบคุมโรคติดต่อประหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) 

*** ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ***
 การเพิ่มเติมผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐในคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออก พ.ศ.2560

ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน