พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

จดหมายข่าว
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (พ.ย. 2561) 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ธ.ค. 2561) 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (ม.ค. 2562)
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (ก.พ. 2562) 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 (มี.ค. 2562) 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 (เม.ย. 2562) 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 (พ.ค. 2562)

กฎหมาย


 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ฉบับภาษาไทย 

ฉบับภาษาอังกฤษ (Unofficial Translation)  

 อนุบัญญัติ

  กฎกระทรวง

           ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

           ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

           ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

           ประกาศกรมควบคุมโรค 

*แบบฟอร์มเสนอเรื่องบรรจุเข้าวาระประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
WORD
PDF


Info graphic 


1. พระราชบัญญัติโรคติดต่อฉบับใหม่

2. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

3. Timeline การขับเคลื่อน พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

4. ความรู้สำหรับประชาชน เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

5. ความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2523 และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

6. สาระสำคัญในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ไม่มีในฉบับเก่า

7.องค์ประกอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558

8.มาตรา 4 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีความหมายของคำสำคัญ (โดยสังเขป)

9. คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

10.คณะกรรมการด้านวิชาการ  

11.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

12.คณะทำงานประจำช่องทางเข้าออก  

13.คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  

14. การเฝ้าระวังโรคติดต่อ

15. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (1)

16. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (2)

17. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (3)

18. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (4)

19. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ค่าทดแทน และบทกำหนดโทษ

NEW INFOGRAPHIC  
     การสร้างภูมิคุ้มกันโรคไข้เหลือง สำหรับผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคไข้เหลือง
     หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2560
     หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการดำเนินการหรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงานคุมคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2560     
     หลักเกณฑ์ และวิธีการแจ้ง

วิดีทัศน์


 สำหรับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ สามารถคลิกดูข้อมูลได้ที่  https://youtu.be/wmYawwyfiKE

สำหรับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค สามารถคลิกดูข้อมูลได้ที่ https://youtu.be/wmYawwyfiKE

 สำหรับจังหวัด สามารถคลิกดูข้อมูลได้ที่ https://youtu.be/eKVrUmnkr_U


Power point

 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558


นโยบาย ระบบ แนวทางปฏิบัติ

 นโยบาย ระบบ แนวทางปฏิบัติแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด

 แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2559 - 2561

     1. การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ.2562-2564 ครั้งที่ 2/2561 (ppt) 

แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2562-2564 (เสนอครม.) 


เอกสารประกอบการประชุม

  คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่ 1

  คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่ 2

  คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่ 3

  คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่ 4 

  คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่ 5 

  คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่ 6  

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่ 7

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่1/2560

 ไฟล์การประชุมมอบนโยบายด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อและการดำเนินการในกรณีมีโรคติดต่อสำคัญตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 วันที่ 10 มีนาคม 2559 

 ไฟล์การประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2559-2561 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และมอบนโยบาย ระบบแนวทางปฏิบัติ แผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559   


รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
                     ปี 2559

 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1
 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 2
 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 3
 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 4
 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 5
 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 6
 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 7

                         ปี 2560
 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560
คณะกรรการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 

                           ปี 2561
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561

                            ปี 2562งบสนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
ที่ สธ.0422.11/ว1090 การสนับสนุนงบประมาณคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
     แจ้งการโอนงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน คกก.โรคติดต่อจังหวัด ปี61 


เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง  
     แนวทางการรายงาน  โรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
     แนวทางปฏิบัติป้องกันควบคุม วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 
 หนังสือรวมกฎหมายสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  
แนวทางการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 

ร่างจัดตั้ง CDCU_29 พ.ย. 61 

คำถาม - คำตอบ


 Question 1ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน