ประกาศร่างเสนอแนะวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนโดยมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมตรวจยืนยันชนิดของไข่หนอนพยาธิและโปรโตซัวจากอุจจาระฯ


ประกาศ ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

                                                            รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                                                              ร่างประกาศกรมควมคุมโรค                                                       
       เรื่อง ร่างเสนอแนะวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนโดยมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมตรวจยืนยัน

       ชนิดของไข่หนอนพยาธิและโปรโตซัวจากอุจจาระ ด้วยวิธี Formalin Ether Concentration 

                 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                                    .................................................. 

                    สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาเอกชนโดยมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมตรวจยืนยัน

ชนิดของไข่หนอนพยาธิและโปรโตซัวจากอุจจาระ ด้วยวิธี Formalin Ether Concentration โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 

                    จึงเรียนเชิญผู้ที่สนใจดูรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่วมเสนอแนะหรือคำวิจารณ์เป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยส่งมาที่ สำนักโรคติดต่อทั่วไป  เลขที่ 88/21 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ  
อำเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี   11000  หรือทางเว็บไซต์   http ://thaigcd.ddc.moph.go.th  
ตั้งแต่วันที่ 18 - 23 มกราคม 2562 หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-5903163 หรือ 
โทรสาร 02-9659213 

                                                   ประกาศ ณ วันที่  18  มกราคม  2562


ร่วมสังเกตการณ์เปิดซองสอบราคา

วันเปิดซอง :
สถานที่ : 88/21 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หน่วยงาน : สำนักโรคติดต่อทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-5903163
โทรสาร : 02-9659213

แบบฟอร์มเสนอแนะวิจารณ์ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน