ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ตรวจโรคหนอนพยาธิตามมาตรฐานวิชาการและสื่อวิทยาศาสตร์


ประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ย. 2561

                                                            รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                                                              ร่างประกาศกรมควมคุมโรค                                                       
 เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ตรวจโรคหนอนพยาธิตามมาตรฐานวิชาการ
และสื่อวิทยาศาสตร์ 

                                                  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                                    .................................................. 

                    สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ตรวจโรคหนอนพยาธิ

ตามมาตรฐานวิชาการและสื่อวิทยาศาสตร์  จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 
                    
                    จึงเรียนเชิญผู้ที่สนใจดูรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่วมเสนอแนะหรือคำวิจารณ์เป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยส่งมาที่ สำนักโรคติดต่อทั่วไป  เลขที่ 88/21 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ  
อำเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี   11000  หรือทางเว็บไซต์   http ://thaigcd.ddc.moph.go.th  
ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2561  หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-5903163 หรือ 
โทรสาร 02-9659213 

                                                   ประกาศ ณ วันที่  27  พฤศจิกายน  2561


ร่วมสังเกตการณ์เปิดซองสอบราคา

วันเปิดซอง :
สถานที่ : 88/21 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หน่วยงาน : สำนักโรคติดต่อทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-5903163
โทรสาร : 02-9659213

แบบฟอร์มเสนอแนะวิจารณ์ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน