ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่อง Printer


ประกาศ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2561

                                                         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

                                       เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   เช่าเครื่อง Printer 

                                                      ************************

                   สำนักโรคติดต่อทั่วไป ได้มีโครงการ  การเช่าเครื่อง Printer  จำนวน 2 เครื่อง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท อินโนบิส ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา  

เป็นเงินทั้งสิ้น 228,096.- บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันเก้าสิบหกบาทถ้วน)

 

                                                           ประกาศ ณ วันที่  31  ตุลาคม  พ.ศ.2561


ร่วมสังเกตการณ์เปิดซองสอบราคา

วันเปิดซอง :
สถานที่ : 88/21 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หน่วยงาน : สำนักโรคติดต่อทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-5903163
โทรสาร : 02-9659213ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน