คู่มือ/แนวทาง/มาตรฐาน/หลักเกณฑ์

24 ต.ค. 2561 - คู่มือการประเมินตนเอง การพัฒนาสมรรถนะหลักของช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และพรมแดนทางบก

17 ก.ย. 2561 - แนวทางปฏิบัติป้องกันควบคุม วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก

07 มี.ค. 2561 - ่แนวทางการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

19 ก.ค. 2560 - คู่มือปฏิบัติงาน (กระบวนการหลัก)

19 ก.ค. 2560 - คู่มือปฏิบัติงาน (กระบวนการสนับสนุน)

23 มิ.ย 2560 - แนวทางการจัดทำแผนฯ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายฯ

12 มิ.ย 2560 - แนวทางการดำเนินงานโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ

22 มี.ค. 2560 - คู่มือปฏิบัติงานโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

04 ต.ค. 2559 - คู่มือฝึกซ้อมและทดสอบ

21 มิ.ย 2559 - คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนตำแหน่งข้าราชการประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ

07 มิ.ย 2559 - คู่มือสื่อสารกับผู้ป่วยต่างชาติ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

22 ม.ค. 2559 - คู่มือการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น ปี 2547

คู่มือการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น ปี 2547

17 พ.ย. 2558 - SOP-PHER

17 พ.ย. 2558 - คู่มือกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์

11 มิ.ย 2558 - แบบฟอร์มเบิกวัคซีน (ว.3/1)

11 มิ.ย 2558 - ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2556

04 ก.พ. 2558 - แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562

05 พ.ย. 2557 - คู่มือการประเมินตนเอง : การพัฒนาสมรรถนะหลักของช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และพรมแดนทางบก

การประเมินตนเอง เป็นกระบวนการที่จัดทำให้หน่วยงานองค์กร ได้ทราบถึงสมรรถนะ จุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนาของตนเองซึ่งจะทำให้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงหน่วยงานองค์กรให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น โดยทั่วไปรูปแบบ จะคล้ายคลึงกับการตอบปัญหาทั่วไปเพื่อวัดสมรรถนะด้านต่างๆ โดยตอบคำถามบนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่ปรากฏของ หน่วยงานและทำการให้คะแนนตนเองซึ่งจะทำให้ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งของหน่วยงาน หลักการสำคัญในการประเมินตนเองเพื่อให้ได้ภาพที่สะท้อนถึงความเป็นจริง การประเมินตนเองนั้นต้องเกิดจากกระบวนการระดมความคิดของทีมหรือคณะทำงานเพื่อร่วมให้คะแนนที่เหมาะสมสำหรับสถานะภาพของหน่วยงานตนเองในปัจจุบัน สาระสำคัญของการประเมินตนเองไม่ใช่คะแนนที่เป็นร้อยละ แต่เป็นผลการประเมินที่เป็นภาพสะท้อนและทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งของหน่วยงานองค์กร เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ทั้งนี้ทั้งนั้นการประเมินสมรรถนะตนเองจะต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบสถานะภาพในปัจจุบันของหน่วยงานองค์กร

02 มิ.ย 2557 - คู่มือปฏิบัติการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

04 ก.พ. 2557 - มาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ฉบับที่ใช้ประเมินปีงบประมาณปี 2557

ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน