คำแนะนำ มาตรการ การป้องกันไข้หวัดใหญ่ในสถานที่ต่างๆ 05 ก.พ. 2562 - 44 ครั้ง

1. คู่มือแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรืออาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

2. คําแนะนํา และมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ สําหรับค่ายทหาร 

3. คําแนะนํา และมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ สําหรับเรือนจํา  ทัณฑสถาน สถานพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

4. คําแนะนํา และมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ สําหรับโรงเรียน  และสถานศึกษา 

5. คําแนะนําสําหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก  เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ โดย ภิญญาดา ดอนนนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงาน

เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน