ข่าวประชาสัมพันธ์ >>
ประชุม/อบรม


14 ก.พ. 2562

แบบประเมินความพึงพอใจพิธีฮัจย์ ปี 2562

24 ธ.ค. 2561

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และกลุ่มประชากรข้ามชาติ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2561

02 ก.ค. 2561

การพัฒนาฐานข้อมูลในคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

25 พ.ค. 2561

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการเฝ้ัาระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

23 พ.ค. 2561

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ประสบการณ์ขอรับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนตำแหน่ง : จากผู้รู้...สู่รุ่นน้อง" ปีงบประมาณ 2561

18 เม.ย 2561

รายงานสรุปประเมินผล โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สานักโรคติดต่อทั่วไป หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสู่การเป็นโค้ช uploads/pdf/pat/BGCD__________________%20VisualCoaching_2018.pdf

06 มี.ค. 2561

การอบรมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

04 ธ.ค. 2560

สัมมนาเรื่องแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ปีงบประมาณ 2561 ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

26 ก.ค. 2560

ไฟล์เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการพิธิฮัจย์และพิธีอุมเราะห์" ระบบดูแลผู้เดินทางและท่องเที่ยว กรมควบคุมโรค วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ.โรงแรมอัม-มีรอซ กรุงเทพมหานคร

19 ก.ค. 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารและน้ำ ของภาคีเครือข่ายฯ ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมพรินเซสริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี

15 พ.ค. 2560

ประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2560 โรคเลปโตสไปโรสิสเป็นโรคที่ถูกมองข้าม (Neglected disease) เนื่องจากเป็นโรคที่พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นโรคประจำถิ่นของบางพื้นที่ หลายคนมีคำถามมากมายว่า ปัจจุบัน “โรคเลปโตสไปโรสิส” มีความก้าวหน้าทางวิชาการที่เปลี่ยนแปลงความรู้เดิมอย่างไรบ้าง ทุกคำถามมีคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญแน่นอน... ดังนั้น ชมรมโรคเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิสประจำปี 2560 "Stop the Outbreak of Leptospirosis : How?" ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับเครือข่ายโรคเลปโตสไปโรสิสและผู้สนใจเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ การเฝ้าระวัง การวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย และนวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส เพื่อให้เครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญโรคเลปโตสไปโรสิสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการ และการจัดการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส จึงขอเชิญผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ นายสัตวแพทย์ พยาบาล บุคลากรจากห้องปฏิบัติการ นักวิชาการสาธาณณสุข ผู้รับผิดชอบงานโรคเลปโตสไปโรสิส สมาชิกชมรมเลปโรคเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมประชุม และ ส่งผลงานวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส งานนี้รับผู้ร่วมประชุมได้เพียง 90 ท่าน (ในการพิจารณาหากมีผู้สมัครเข้าร่วมประชุมเกินจำนวน ขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกจากสมาชิกชมรมโรคเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทยก่อน)

30 มี.ค. 2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สายการบินดำเนินการอย่างไร ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558" ณ ห้องประชุม DMK 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สายการบินดำเนินการอย่างไร ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558" ณ ห้องประชุม DMK 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง

06 มี.ค. 2560

เอกสารอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด่านควบคุมโรคฯ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บรู๊คไซค์ วัลเลย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง

25 ก.พ. 2560

“ประกอบการอย่างไร ให้อาหารปลอดภัย ในท่าอากาศยานดอนเมือง” รุ่นที่ 1 ปี 2560 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประกอบการอย่างไร ให้อาหารปลอดภัย ในท่าอากาศยานดอนเมือง” รุ่นที่ 1 ปี 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 ก.พ. 2560

09 ม.ค. 2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 28-29 พ.ย. 59

29 ธ.ค. 2559

สไลด์และเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2560 การประชุมจัดที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต มี 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 และ รุ่นที่ 2 จัดวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559

22 ธ.ค. 2559

เอกสารอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด่านควบคุมโรคฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

21 ธ.ค. 2559

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเกณฑ์และแนวทางการประเมินการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศในและนอกพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

19 ธ.ค. 2559

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุขบ้าในพื้นที่ระบาด วันที่ 19 -20 ธันวาคม พ.ศ.2559 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุขบ้าในพื้นที่ระบาด โดยมี นายแพทย์วิชัย สติมัย นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานพร้อมมอบนโยบายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

19 ก.ย. 2559

การอบรม “หลักสูตรการบริหารจัดการดานวัคซีนระดับสูง” (Advanced Management Program for Vaccinology) ระหวางวันที่ 12 – 16 กันยายน 2559 ณ โรงแรมริชมอนด สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน