ข่าวประชาสัมพันธ์ >>
การฝีกอบรม


24 ม.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Analytical Chemistry) uploads/pdf/OD/Analytical%20chemistry%20Unit.PDF

24 ม.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Water Management) uploads/pdf/OD/Water%20Management%20Unit.PDF

21 ม.ค. 2562

กิจกรรมเข้ารับการฝึกอบรมกรรมฐานเบื้องต้นหลักสูตร 7 วัน(ไป-กลับ)รุ่นที่ 61 uploads/pdf/OD/%E0%B8%AA%E0%B8%98%200447.1-%E0%B8%A72.PDF

15 ม.ค. 2562

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข ประจำปี 2562 uploads/pdf/OD/OD_nim/%E0%B8%AA%E0%B8%98%200402.6-%E0%B8%A710_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82.PDF

15 ม.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา Thailand KM network Forum 2019 uploads/pdf/OD/%E0%B8%AA%E0%B8%980435.2%203-%E0%B8%A72.PDF

28 ธ.ค. 2561

หลักสูตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 uploads/pdf/OD/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1.PDF

28 ธ.ค. 2561

หลักสูตร "ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 uploads/pdf/OD/%E0%B8%A8%E0%B8%980516.34-%E0%B8%A71481.PDF

28 ธ.ค. 2561

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม 5 หลักสูตร uploads/pdf/OD/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%205%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3.PDF

13 ธ.ค. 2561

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง uploads/pdf/OD/%E0%B8%AA%E0%B8%980403.1_%E0%B8%A7192.pdf

30 ต.ค. 2561

การอบรมสัมมนา หัวข้อเรื่อง uploads/pdf/OD/money%20goverment.pdf

29 มิ.ย 2561

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย

28 พ.ค. 2561

ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 uploads/pdf/%E0%B8%AA%E0%B8%98%200402.6-%E0%B8%A7%20261.pdf

23 พ.ค. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร ปี 2561

18 พ.ค. 2561

ประชุมวิชาการนานาชาติ 9th Asian Master Class on Aging 2018

23 เม.ย 2561

การอบรมสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. การอบรม เรื่อง

02 เม.ย 2561

ทุนการศึกษารัฐบาลสิงคโปร์ หลักสูตร Social Cohesion and Racial Harmony 4 - 8 มิถุนายน 2561

16 มี.ค. 2561

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง "การเสริมสร้างสังคมสันติสุข" รุ่นที่ 9

15 มี.ค. 2561

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Health Literacy for Sustainable Development Goal: Human Resource Development

15 มี.ค. 2561

ประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการ เรื่อง "นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

08 มี.ค. 2561

THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 19th Symposium on TQM Best-Practices in Thailand

ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน