ข่าวประชาสัมพันธ์ >>
การฝีกอบรม


13 ธ.ค. 2561

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง uploads/pdf/OD/%E0%B8%AA%E0%B8%980403.1_%E0%B8%A7192.pdf บทความใหม่

30 ต.ค. 2561

การอบรมสัมมนา หัวข้อเรื่อง uploads/pdf/OD/money%20goverment.pdf

29 มิ.ย 2561

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย

28 พ.ค. 2561

ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 uploads/pdf/%E0%B8%AA%E0%B8%98%200402.6-%E0%B8%A7%20261.pdf

23 พ.ค. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร ปี 2561

18 พ.ค. 2561

ประชุมวิชาการนานาชาติ 9th Asian Master Class on Aging 2018

23 เม.ย 2561

การอบรมสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. การอบรม เรื่อง

02 เม.ย 2561

ทุนการศึกษารัฐบาลสิงคโปร์ หลักสูตร Social Cohesion and Racial Harmony 4 - 8 มิถุนายน 2561

16 มี.ค. 2561

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง "การเสริมสร้างสังคมสันติสุข" รุ่นที่ 9

15 มี.ค. 2561

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Health Literacy for Sustainable Development Goal: Human Resource Development

15 มี.ค. 2561

ประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการ เรื่อง "นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

08 มี.ค. 2561

THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 19th Symposium on TQM Best-Practices in Thailand

06 มี.ค. 2561

ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธส.6)

27 ก.พ. 2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนพัฒนาบุคลากร ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่2)

27 ก.พ. 2561

ประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตรัฐคูเวตเปิดให้มีการเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อรับรางวัล "Dr. Abdulrahman Al-Sumait Prize" uploads/pdf/208.pdf

20 ก.พ. 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคกลางและภาคตะวันออก uploads/pdf/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%A3.pdf

20 ก.พ. 2561

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม : หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 10 ปี 2561

06 ก.พ. 2561

รายงานการศึกษาดูงานของแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 uploads/pdf/OD/OD_nim/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99_%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf

25 ม.ค. 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

25 ม.ค. 2561

ทุนพัฒนาข้าราชการกรมอนามัยไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน